РЕШЕНИЕ №314

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.

    

    ОТНОСНО:Отпускане на 25х.лв. за полагане на

                            бордюри на улици в гр.Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Отпуска 25 000лв./двадесет и пет хиляди лева/ за полагане бордюри на улици в гр.Сърница, Община Велинград.

         2.Приема увеличение на програмата за капиталови разходи и придобиване на ДМА за 2009г. на Община Велинград с 25 000лв./двадесет и пет хиляди лева/. Средствата да се осигурят от преизпълнение на собствени приходи.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply