РЕШЕНИЕ №345

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.

                                                        ОТНОСНО:Замяна на земеделски имоти.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.40, ал.1 и ал.3 от ЗОС, чл.11, ал.4 от Закона за пчеларството и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

18

0

4

22

29

Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Не разрешава замяна на земеделски имот – ливада в м.“Брези“, землище Велинград, собственост на Ясен Малинов Семчев с общински земеделски имот – ливада в м.“Лепеница“.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply