РЕШЕНИЕ №346

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.

                                                       

 ОТНОСНО: ”Мобилтел”ЕАД – София.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.131, чл.193 и чл.210, ал.3 от ЗУТ, решение №8 от 15.07.2009г. на комисията по чл.210 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Учредява възмездно право на сервитут за подземно кабелно ел.трасе за захранване на базова станция BLG 0192.А000 на „Мобилтел” ЕАД гр.София, в имоти собственост на Община Велинград в местността „Карантиите”, землище с.Кръстава, Община Велинград. Сервитутното право започва от последен съществуващ ел.стълб №93 в края на с.Кръстава, намиращ се в поземлен имот №000.017 /полски път – общинска собственост/, продължава на север по същия път до поземлен имот №000.064 /същия полски път – общинска собственост/ до точката на отклонението от пътя за поземлен имот №000.634 – собственост на ДАГ – ДЛС „Алабак” /местонахождението на базовата станция/. Дължината на трасето в общинския полски път е 772 метра, сервитутната площ е 3083кв.м.

         2.Определя цена 6166лв. /шест хиляди сто шестдесет и шест лева/ за възмездното право на сервитут за описаното в т.1 подземно кабелно ел.трасе за захранване на базова станция BLG 0192.А000 на „Мобилтел” ЕАД гр.София.

         3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.

         4.След приключване на строително-монтажните работи, както и при дейности, свързани с поддържане и ремонт на подземния ел.кабел, във връзка с чл.194, ал.4 от ЗУТ, „Мобилтел” ЕАД – София е длъжен веднага да отстрани всички повреди на полския път за възстановяване на нормалната му експлоатация.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply