РЕШЕНИЕ №353

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.

                                                        

ОТНОСНО:Ликвидиране съсобственост в кв.30

                                                                           на с.Юндола.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Ликвидира съсобствеността чрез продажба – общинският имот представляващ имот пл.№427 с площ 298кв.м., находящ се в УПИ №VІ-205 в кв.30 по плана на с.Юндола, Община велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №459/12.08.09г., по удостоверение №008-04-1053/01.09.09г. за регулация на улица с ос.т.272- ос.т.284, която е първа по ред по плана на с.Юндола и удостоверение №668/11.09.09г. за описание на имот. Разликата от площите на двата имота да се заплати от Айша Ибрахим Местан, Мехмед Местан Местан, Атидже местан Джихан и Ангел Малинов Шайков, собственици на имот пл.№205, кв.30 по нотариален акт №255, том ІІІ, дело №505/1976г., по пазарна цена, определена от лицензиран оценител.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply