РЕШЕНИЕ №354

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.

                                                       

 ОТНОСНО:Сключване на договор за детска

                                                                           градина в с.Алендарова.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Дава съгласие за склрючване на нов договор за наем с наследниците на Мехмед Ибрахим Алендар за срок от три години за следния недвижим имот: етаж от къща на 90кв.м. за детска градина в с.Алендарова и дворна площ от 200кв.м.

         2.Размерът на наема е съгласно Решение №107/26.03.09г. на ОбС – Велинград.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply