РЕШЕНИЕ №355

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.

                                                        

ОТНОСНО:Утвърждаване на оценка за ОПС в

                                                                  кв.427 на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Утвърждава оценката от „Комплексинвест“ ООД гр.Пазарджик за закупуване земя от Димитър Христов Димов и Искрена Пенева Димова по нот.акт №87, том І, рег.№605, т.дело №85/2009г. и нотариален акт №183, том ІІ, дело №931 от 1995г. за отстъпено право на строеж върху недвижим имот в УПИ №ХІХ-5290 с площ 348кв.м. в кв.427, общинска собственост, съгласно АЧОС №462/02.09.2009г. по плана на гр.Велинград, в размер на 7 691,20лв. /седем хиляди шестстотин деветдесет и един лева и 0,20ст./.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply