РЕШЕНИЕ №358

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.

                                                        

ОТНОСНО:Утвърждаване оценка за възмездно

                                                                           удължаване срок на ОПС в кв.207

                                                                           на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на Решение №226/22.06.09г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Утвърждава оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ“ ООД гр.Пазарджик за удължаване с три години за реализиране вещно право на строеж на жилищна сграда в УПИ №ІІ-62-70 в кв.207 по плана на гр.Велинград в размер на 650лв./шестотин и петдесет лева/ за заплащане от Николай Борисов Пашов.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply