РЕШЕНИЕ №366

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.

                                                      

  ОТНОСНО:         Промяна в организацията за

                                                                           движение.

На основание чл.6, във връзка с чл.4, ал.1 от Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Одобрява предложената промяна в съществуващата организация на движението за премахване на знак В1 „Забранено влизането на пътни превозни средства” на кръстовището на бул.”Св.Св.Кирил и Методий” и ул.”Христо Ботев”.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнението на т.1.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз

Все още няма коментари.

Leave a Reply