РЕШЕНИЕ №371

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.10.09г. с протокол №17.

                                                      

  ОТНОСНО:         Отпускане на средства за „Закрит

                                                                           плувен басейн”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Отпуска 81 100лв. /осемдесет и една хиляди и сто лева/ за извършване ремонт и пускане в експлоатация на „Закрит плувен басейн, гр.Велинград”.

         2.Приема увеличение на програмата за капиталови разходи и придобиване на ДМА за 2009г. на Община Велинград с 81 100лв. Средствата да се осигурят от преизпълнение на собствени приходи.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply