РЕШЕНИЕ №372

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.10.09г. с протокол №17.

                                                  

      ОТНОСНО:Отпускане на средства за подмяна на

                                                                           котел и ремонт на отоплителната

                                                                           инсталация на сградата на Община

                                                                           Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

20

0

1

21

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Отпуска 41 800лв. /четиридесет и една хиляди и осемстотин лева/ за подмяна на котел и ремонт на отоплителна инсталация на сградата на Община Велинград.

         2.Приема увеличение на програмата за капиталови разходи и придобиване на ДМА за 2009г. на Община Велинград с 41 800лв. Средствата да се осигурят от преизпълнение на собствени приходи.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply