РЕШЕНИЕ №376

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.

                                                        

ОТНОСНО:Избор на комисия за изготвяне на

                                                                           предложения за съдебни заседатели

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Избира комисия в състав:

  • Лазар Белев
  • Тома Пачалов
  • Али Мареков
  • Снежана Велева
  • Боряна Петричева
  • Васка Колчагова
  • Венцислав Еличин

която да изготви списък на предложенията за избиране на 16 съдебни заседатели за Районен съд – Велинград и 4 за Окръжен съд – Пазарджик.

     2.Комисията да внесе проект за решение на следващото заседание на Общински съвет – Велинград.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply