РЕШЕНИЕ №383

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.

                                                     

   ОТНОСНО:         Изготвяне на проектопредложение

                                                                           до МОСВ за изграждане на система

                                                                           от съоръжения за ТБО.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и  след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         І.Дава съгласие Община Велинград да подготви проектопредложение до МОСВ с проект: „Изграждане на система от съоръжения /инсталация/ за предварително третиране, сепариране и компресиране на твърди битови отпадъци /ТБО/ и компостиране на биоразградими /зелени/ отпадъци в Община Велинград”, като първи етап от създаването на претоварна станция за ТБО – съгласно оперативна програма околна среда /ОПОС/.

         ІІ.Общински съвет – Велинград декларира, че дейностите, които оса заложени в проекта отговарят на:

         1.Приоритет: „Опазване на природните ресурси – въздух, води, почви и биоразнообразието в Община Велинград”.

         2.Цел: „Създаване на съвременни сметоизвозващи системи, които да позволяват минимизирането на транспортните разходи по превоза на ТБО до Регионално депо – Пазарджик”.

         3.Мярка 3.: „Модернизиране на сметоизвозващата инфраструктура чрез въвеждане на компресиращи херметични контейнери”.

         4.Програма 2.:”Изграждане на високо ефективна система на сметоизвозване до регионално депо – Пазарджик”.

по Плана за регионално развитие на Община Велинград, Област Пазарджик за периода 2007 – 2013г.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply