РЕШЕНИЕ №384

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.

                                                   

     ОТНОСНО:         Попълване с верни имотни граници

                                                                           в кв.1 по плана на гр.Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §4 от ЗКИР и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Разрешава попълването с верни имотни граници на нови ПИ 1100 и ПИ 1094-общ. в кв.1 по плана на гр.Сърница одобрен 1983г.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply