РЕШЕНИЕ №385

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.  
ОТНОСНО:         Попълване на кадастралния план в кв.283 по плана на гр.Велинград.
  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1  и чл.3, ал.2 от ЗОС, чл.23, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, във връзка с  §4, ал.1, т.2 от ЗКИР и  след проведеното поименно гласуване с  

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

  Общински съвет – Велинград,  

Р Е Ш И :

         1.Разрешава попълване на кадастралния план с верни имотни граници на имот пл.№1089 в кв.283 по плана на гр.Велинград, показано на скицата – проект с кафяв цвят. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Мустафа Джамбаз/
Все още няма коментари.

Leave a Reply