РЕШЕНИЕ №185

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.05.2007г. с протокол №8.

ОТНОСНО:Разкриване на социална услуга  „Защитено жилище за лица с  интелектуални затруднения”

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.37, ал.5, ал.6, т.3 от ЗОС, чл.40, ал.1, т.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.18, ал.1 и чл.24, ал.1, т.1 от Закона за социалното подпомагане, чл.36а, ал.2, т.11 и чл.36, ал.1 и ал.2, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

12

22

29

Общински съвет – Велинград поради недостатъчно мнозинство,

 Р Е Ш И:

Не приема направеното предложение за разкриване на социална услуга в общността „Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения”.

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply