РЕШЕНИЕ №391

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.

                                                       

ОТНОСНО:Ликвидиране на съсобственост в

                                                                           кв.554 на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Ликвидира съсобствеността, чрез продажба в УПИ №І-5619, 8240 в кв.554 по плана на гр.Велинград на собствения си имот пл.№8240 с площ 19кв.м. частна общинска собственост, съгласно АЧОС №467/06.10.09г. на собствениците по нотариален акт №145, том ІV, рег.№4331, дело №688/19.10.2005г., нот.акт №04, том І, дело №13/1979г. Договор за доброволна делба от 20.12.1997г. – Верка Христова Кюлева и Соня Христова Шопова, по пазарна цена определена от лицензиран оценител.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply