РЕШЕНИЕ №191

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.05.2007г. с протокол №8.

 

ОТНОСНО:Споразумение за ПЧП с „Алма 98” ООД.

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.51, ал.4 и 5, чл.59 и сл. от ЗМСМА, с цел ефективно използване на съществуващи ресурси и след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

1

21

29

Общински съвет – Велинград,

 Р Е Ш И:

1.Дава принципно съгласие за стартиране на процедура по сключване на споразумение за публично – частно партньорство по смисъла на глава осма от ЗМСМА между Община Велинград и „Алма 98”ООД, изразяващо се в реконструкция, модернизация и съвместна експлоатация на общинската част от „Минерален плаж” в кв.Чепино.

2.Задължава Кмета на Общината до редовното заседание на ОбС през м.юни да изготви и представи за одобрение подходящ проект за изменение на плана за регулация и застрояване в кв.3971 по плана на гр.Велинград.

3.Препоръчва на „Алма 98” ООД до редовното заседание на ОбС през м.юни да изготви и представи за разглеждане подробно предложение в т.ч. идеен проект.

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply