РЕШЕНИЕ №196

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.05.2007г. с протокол №8.

ОТНОСНО:Изменение на плана за регулация в кв.101Г на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.9, ал.3, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

Общински съвет – Велинград,

 Р Е Ш И:

1.Разрешава изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ ХVІІІ – „За озеленяване”, като за сметка на същия се образуват два нови УПИ №ХХVІ-6516, „за обществено обслужване, търговия и услуги” и УПИ №ХVІІІ-6516, „за обществено обслужване, търговия и услуги” и обособяването на нови застроителни петна в същите, съгласно проекта за ЧИПР, приложен към решението.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнението на т.1.

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply