РЕШЕНИЕ №399

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.

ОТНОСНО:Отдаване под наем на обект №10 в   кв.111 по плана на гр.В-д.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община велинград и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на общински обект, а именно: обект със застроена площ 35кв.м., находяща се в УПИ ІХ, кв.111 /магазин №10/ по плана на гр.Велинград, за срок от пет години – публична общинска собственост /АПОС №278 от 16.05.02г./.

         2.Определя начална месечна наемна цена за имота в размер на 7лв./кв.м. без ДДС.

         3.Помещението да се използва за фото услуги.

         4.Разрешава на досегашния наемател да ползва помещението от 01.01.2010г. до обявяване спечелил конкурса.

         5.Определя за членове на комисията по провеждане на конкурса следните общински съветници:

  • Неби Бозов
  • Жеко Чешмеджиев
  • Янко Сачков
  • Георги Чинков

Резерви: Лазар Белев и  Георги Ачев

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply