РЕШЕНИЕ №209

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.05.2007г. с протокол №8.

 ОТНОСНО:Приемане на помощни планове  за кв.39 на гр.Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

 Р Е Ш И:

1.Дава съгласие относно приемането на помощни планове съгласно чл.13а, ал.1 и 2 от ППЗСПЗЗ за имоти с пл.№1041 и №1040 в кв.39 по плана на гр.Сърница.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнението на т.1.

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply