РЕШЕНИЕ №410

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.09г. с протокол №19.

ОТНОСНО:Разглеждане на Решение №401/29.10.09г. след връщането му от

                    Кмет на Община Велинград.

На основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Променя Решение №401/29.10.09г. на ОбС – Велинград, след оспорването му от Кмета на Община Велинград, както следва:

1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на общински обект, а именно: обект със застроена площ 24,5 кв.м., находяща се в УПИ ІХ, кв.111 /магазин №7/ по плана на гр.Велинград, за срок от пет години – публична общинска собственост /АПОС №278 от 16.05.02г./.

         2.Определя начална месечна наемна цена за имота в размер на 7лв./кв.м. без ДДС.

         3.Разрешава на досегашния наемател да ползва помещението от 01.01.2010г. до обявяване спечелил конкурса.

         4.Помещението да се използва за магазин за обувки.

         5.Определя за членове на комисията по провеждане на конкурса следните общински съветници:

  • Неби Бозов
  • Жеко Чешмеджиев
  • Янко Сачков
  • Георги Чинков

Резерви: Лазар Белев и  Георги Ачев

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply