РЕШЕНИЕ №44

    

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за функциите на създадените служби по чл.15, ал.4 от ЗМСМА, с разпределени щатни бройки по дейности .

На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.23, чл.15, ал.4 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И:

 

Приема Правилник за функциите на създадените служби по чл.15,ал.4 от ЗМСМА, с разпределени щатни бройки по дейности съгласно бюджетната бланка на Министерство на финансите.

            Приложение: Правилник.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 08.021.2012г., Протокол №3, точка 3 от дневния ред, по вх.№82/26.01.2012г. и вх.№110/03.02.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Д.Кехайова/

ПРАВИЛНИК ЗА ФУНКЦИИТЕ НА СЪЗДАДЕНИТЕ СЛУЖБИ В КМЕТСТВА И НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Раздел I

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този правилник се определя организацията на дейност и функциите на създадените служби по чл.15,ал.4 от ЗМСМА съгласно Приложение №1, с разпределени щатни бройки по дейности съгласно бюджетната бланка на Министерство на финансите в Приложения №2

Чл.2. Длъжностните лица подпомагат дейността на Общинска администрация като изпълняват задачи, подпомагащи изпълнението на функциите на структурните звена на Общинска администрация и осигуряват непосредствената възможност на гражданите да подават заявления за извършване на услуги и получават извършените от Общинска администрация документи на място по населени места.

Чл.3. Работещите за община Велинград – при осъществяване на своята дейност, се ръководят от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

Чл.4. Длъжностните лица осъществяват своята дейност в съответствие с действащите нормативни актове, Правилника за вътрешния трудов ред, настоящия правилник, утвърдените от кмет на община правилници, вътрешни правила, системи и инструкции.

Чл.5. Организацията на работа е подчинена на принципа на йерархичност.

Чл.6. Броят щатни длъжности се определя с решение на Общински съвет Велинград по предложение на кмет на община.

Чл.7. Мястото на работа, специфичните изисквания за заемане на длъжност и длъжностните наименования се определят с настоящия правилник по Приложение №1.

Чл.8. Финансирането на разходите за заплати, осигурителни плащания и издръжка на числеността на персонала се осигурява

(1) от постъпления от собствени приходи по бюджета на община Велинград;

(2) от обша допълваща субсидия от републикански бюджет за функция “Отбрана и сигурност” и дейност “Други дейности по здравеопазването” по чл.12

Чл.9. Всички наети лица изпълняват функции, свързани с работа по време на бедствия, избори и други масови мероприятия на община Велинград, по ред, който се определя със заповед на кмета на Общината.

Раздел II

ФУНКЦИИ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ОБЩАТА СТРУКТУРА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Чл.10. ДЕЙНОСТ “ЧИСТОТА”

(1) Длъжностните лица, заемащи щатове с длъжностно наименование «изпълнител- чистач» осигуряват и поддържат чистотата в двете сгради на ОбА гр. Велинград, като за сградата на бул.»Хан Аспарух»35 се осигурява обслужване от 6.00ч. до 20.30ч.

(2) Функции на щатна длъжност «изпълнител- поддръжка»

1. Осигурява и поддържа отоплението на сградата на бул. «Хан Аспарух»35.

2. Следи за изправността на парната инсталация.

3. Сезира за необходимост от профилактика на системата.

4. Контролира количеството на заредената нафта.

5. Проверява температурата  в сградата с оглед недопускане на нецелесъобразни разходи.

(3) Функции на щатна длъжност «изпълнител- пазач»

1. Охранява сметище.

2. Контролира достъпа до него.

3 Осигурява контрол за броя коли на фирмата, изпълняваща функциите по сметоизвозване чрез заверяване на пътните листове на шофьорите и контрол за евентуални непълни курсове;

4. Отговаря за съхранението и поставянето на предоставения му печат.

5. Изпълнява функциите по чл.51 от Наредба №8 от 24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци- изпълнява се при наличие на надлежно пълномощно от оператора на сметище.

Чл.11. ДЕЙНОСТ “ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ”

(1) Функции на изпълнители:

1. Изпълнител – шофьор

а/ сигурява обредната дейност, свързана с превоз на починали лица; каране на ковчези и кръст от производи тел до дома на починалото лице – като шофьор. Работата се възлага от длъжностните лица с функции на длъжностни лица по гражданско състояние за тъжни обреди.

б/ поддържа /почистване на трева, храсти/ общи части на гробищен парк и около него;

в/ изпълнява и други функции  като шофор при възлагане от структурно звено «КВО».

2. Изпълнител – работник

Работата се възлага от главен специалист «ГРАО» с функции за съставяне на актове по гражданско състояние.

а/ изкопаване на гробни места;

б/ полагане в гробно място;

г/ заравяне на гроб;

д/ преместване на кости на починали лица в случаите, когато общината закрива гробищен парк;

е/ поддържане /почистване на трева, храсти, хартии/ на общи части на гробищен парк и около него.

(2) функции на специалисти, за които териториалната компетентност е в рамките на съответното кметство; всички документи и обработки се подписват от кмет на кметство. Служителите са организационно и методически подчинени на началник на отдел «ГРАО». Функциите са както следва:

1. Обработват актуализационни съобщения на база получена разпечатка от НБД в картотечния регистър в срок не по- късно от 15 календални дни от получаване.

2. В срок от два дена от датата на съставяне на акт, заявен постоянен или настоящ адрес, подготвят и представят в отдел «ГРАО» съобщение като за адресни регистрации отбелязват данните на документа за собственост – №, дата, нотариално дело, вписване;

3. Подготвят ЛРК.

4. Проверяват за кмета на кметство заявленията за постоянен адрес и адресните карти за настоящ адрес. Постъпилите заявления от 01 януари до 31 декември на предходната година, респ. адресни карти се завеждат в нарочен входящ регистър, който ежегодно- до 20 число на м.януари на последваща година, се приключва и заверява от кмета на съответното кметство. Удостоверението за постоянен адрес се дава лично на лицето или на законния му представител срещу подпис и дата на получаване върху екземпляра на заявлението. Считано от 01.05.2011г. водят специална колона в регистъра – срок на договора. Сезират началника на отдел «ГРАО» за изтекли срокове на договора, след които адресната регистрация не е променена.

5. Проверяват и подготвят за подпис от кмета на кметството всички видове удостоверения, свързани с гражданска регистрация и гражданско състояние.

6. Отговарят за архива на кметството.

7. Осигуряват входящо – изходящата кореспонденция на кметството; водят входящо – изходящия регистър.

8. Подпомагат воденето на регистрите, свързани с извършването на нотариални действия от кметовете на кметства.

9. Извършват машинописна/компютърна обработка на кореспонденция на кмета.

10. Отговарят за защитата на личните данни на гражданите като предоставят информация единствено и само по установения от закона ред.

11. Изпълняват функции на личен състав и отговарят за спазването и изпълнението на Кодекса на труда и действащата поднормативна уредба.

12. Осъществяват контрол за разполагането на гробните места в гробищните паркове на съответните места.

13. Препращат в звено «ИД» на отдел «ГРАО» получена корреспонденция, която не е от компетентността на кметове на кметства.

(3) Технически длъжности

 0,5щ. с длъжностно наименование «технически сътрудник» в км. Сърница

1. Изпълнява функциите на личен състав, вкл. за назначаваните по програми

(4) Звено „Информационно – деловодно” към отдел „ГРАО”

1. осъществява деловодната и архивната дейност  на администрацията; реализира на практика обслужването на гражданите на принципа “едно гише”; съхранява всички печати, които се поставят върху документи за граждани и юридически лица, освен в случаите, в които изрично е установено със закон поставянето на печата от съответно длъжностно лице и го поставят върху подписа на кмет на община или упълномощено от него лице, върху подписа на длъжностно лице, оправомощено по силата на нормативен акт да подпише съответните документи или съгласно решение на компетентен орган;  удостоверява влизането в сила на актовете на Общината като след извършването на съответната проверка поставя печат; следи за наличието на всички изискуеми документи, които следва да придружават съответното заявление/молба;водят регистри, които се регламентират във Вътрешни правила за реда и организацията  на административното обслужване на физически и юридически лица, поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.;  контролират наличието на приложенията към решения на общински съвет, заповеди и т.н.;

2. Работа с договорна книга, книга с административни актове и АОС:

а). Към всеки договор, който подлежи на извеждане и подпечатване, се отбелязва длъжностното лице, което го представя за извеждане с надлежно подписана резолюция, съдържаща имената на длъжностните лица, на които следва да се предостави копие на договора във връзка с неговото управление, изпълнение, контрол, плащания.

Разпоредбата не включва страните по договорите.

б).  Резолюцията по т.2.1. подписват заместник- кметовете, отговарящи за съответния ресор.

Ако договорът касае предмет на дейност в сферата на няколко ресора, резолюцията се подписва от първи заместник кмет.

Ако няма ресорен заместник- кмет за съответния предмет на договора, резолюцията се подписва от секретар на община. Резолюциите по договори, представляващи резултат от процедура по възлагане на обществени поръчки, се извършват от длъжностното лице, отговарящо за обществени поръчки.

в). Не се подпечатват и извеждат договори, при които  екземплярът за община Велинград не е подписан от изготвилото/ите ги длъжностно/и лице/а, респективно проверило/и съгласно регламента, установен със заповед.

Забележка:

В договорна книга се извеждат и предизвестията за прекратяване на договори.

г). Със заповед се определят длъжностните лица, които въвеждат договорите в ПП “Е-община”. Срокът за въвеждане на данните в ПП е до седем дена след извеждане на договора.

Проектът на заповед за възлагане въвеждането на данните се подготвя от директор на отдел “УОС”.

д). Контролът  за въвеждане на договори в ПП “Е-община” се извършва от старши специалист. Същият се осъществява не по- малко от един път на тримесечие. За договорите, за които не се установи въвеждане в ПП, старши специалистът писмено сезира началникът на отдел “УОС”.

е). Длъжностното лице от звено „ИД”, което извежда договори, свързани с разпореждане с общинска собственост, предоставя копие от договора на началника на отдел „УОС”, ако същият не се извежда от служител на дирекцията

ж). Копия на договорите за учредяване на вещни права и придобиване/разпореждане с общинска собственост, се предоставят на счетоводителя по материални сметки от д-я “ФСД” чрез звено „ИД”. Копията се изготвят от служителите на отдел “УОС”- ако те ги извеждат и старши специалист „ИД” – ако се носят от друго длъжностно лице.

з). Актовете за общинска собственост се предават от съставителя на акта чрез звено “ИД” на счетоводителя, водещ материални сметки, в десет дневен срок от съставяне

и). Административните актове задължително се подписват от изготвилите ги длъжностни лица;

й). Не се извеждат и подпечатват адм. актове, без да са надлежно подписани от подготвилите ги длъжностни лица върху екземпляра за община Велинград.

Не се извеждат и подпечатват адм. актове, свързани с кадастрални планове, планове за регулация и застрояване, без да е приложена графична част със съответните цветове и същата да е подписана от кмет или надлежно упълномощено длъжностно лице.

Към регистъра за съобщаване на администрат. актове, се прилага  и списъка на страните в производството- надлежно подписан.

к). Служителите от звено “ИД” водят опис в електронен вид на книгите с договори и книгите с административни актове”

л). Върху бланката на командировъчни заповеди за звено “ИД”, свързани със семинари и обучения задължително се вписва темата. В противен случай не се подпечатва и извежда.

3. поддържа наличната компютърна техника, мрежовите операционни системи, сървърите и локалната мрежа в общината;

4.проучва   необходимостта   от   специализирани   потребителски   програмни продукти    за    нуждите    на    общинска администрация  и тяхната  наличност на пазара на информационни технологии;

5.подготвя техническо задание за доставка или възлагане разработка на софтуер и компютърна техника;

б.участва в комисии за доставка на програмни продукти и компютърна техника;

7.осъществява контакти с фирмите и ведомствата, създатели на софтуер, използван в работата на общината и оказва методична помощ на специалистите при приложението му;

8.поддържа и актуализира Интернет страницата на общината.

9.приема и регистрира входящата кореспонденция като я предава за изпълнение на звената в администрацията;

10.предава на физическите и юридически лица изготвените по тяхно искане документи;

11.следи за спазването на сроковете за изпълнение на преписките

а) веднъж в началото на месеца но не по-късно от 10 число на месеца се подава справка на всички служители за неизпълнените им документи. Справката обхваща периода от началото на съответния  мандат до 15 число на предходния месец.

б) за служителите от отдел „Управление на общинската собственост”, справката обхваща периода от началото на съответния  мандат до 15 число на по-предишния месец.

в) на 20 число се изготвя справка за неизпълнените документи за кмет, заместник кметове и секретар на общината.

12.осигурява информация- устна, чрез брошури и бланкови формуляри,  за административните услуги, извършвани от общината със срок за изпълнение и изискуеми приложения към заявленията;

13.обявява актовете на общинския съвет, актовете на кмета на общината и органите, подпомагащи дейността му като следи и контролира влизането им в сила. Води регистър за извършените обявявания на таблото за обяви като ежегодно същият се прономерова и приключва след заверка от секретаря на общината;

14.създава условия за проучване на общественото мнение чрез дискусии, конференции, обсъждания и други,  с цел коригиране и усъвършенстване на взаимодействието на общинска администрация с гражданите;

15.разработва и разпространява информационни и рекламни материали за общината (печатни, графични, фото, аудиовизуални и други);

16. води регистри, както следва:

-      регистър с протоколи от работа на комисии, съвети, докладни от служители;

-      регистър с оригинален екземпляр от документациите за обществени поръчки, търгове, конкурси и т.н.;

-      регистри по чл.5 от ЗУТ;

-      регистър на предадените скици и удостоверения на граждани;

-      регистър “договорна книга”;

-      регистър “административни актове”;

-      регистър “удостоверения на д-я “ТСУСА” и отдел “УОС””;

-      регистър на съдебна документация;

-      регистър на отдел “ГРАО”;

-      регистър “изходяща кореспонденция”;

-      регистър “решения на общински съвет”;

-      регистър “архив на база- данни”- ежеседмично;

-      регистър за обявяване;

-      други- по заповед

-      регистър “съобщаване на административни актове”

-      регистър “поща”

-      регистър с получени заповеди и договори от длъжностни лица

17. предоставя информация на гражданите за видов. услуги, извършвани от община Велинград

4.1. главен специалист в гр. Велинград

а/ сканиране за създаване на електронна–база данни с документация /заповеди, договори, и т.н./;

б/ подготвяне в електронен вид на описи на регистри с документи /заповедни книги, договорни книги и т.н./;

в/ замества специалиста, осигуряващ информационното обслужване на гражданите за предоставяни административни услуги;

г/ съхранява предоставени в кабинета документи и отговаря за тяхното наличие до надлежното им издаване в архив;

д/ получава и изпраща в „Български пощи” ЕАД кореспонденция на община Велинград;

е/ надписва пликове и обратни разписки;

ж/ заведената кореспонденция на общината разпределя по служители като я описва в съответните регистри и я връчва срещу подпис два пъти дневно до въвеждане на софтуерен продукт, чрез който същата да се изпраща по електронен път и след внедряване я обработва.

з/ въвежда данни във входящо – изходящия регистър на община Велинград при стриктно спазване на вътрешните правила и процедури, ако поради обективни причини липсва възможност за осигуряване на двама човека, които да обслужват граждани „на гише”;

и/ класира получените документи в съответните регистри и ги извежда; поставя печата на община Велинград при наличие на надлежно оторизиране със заповед в случаите, в които оторизираните служители са в отпуска.

(5) главен специалист в гр. Велинград

а/ осигурява информационното обслужване на гражданите за предоставяни административни услуги;

б/ съхранява предоставени в кабинета документи и отговаря за тяхното наличие до надлежното им издаване в архив;

въвежда данни във входящо – изходящия регистър на община Велинград при стриктно спазване в/на вътрешните правила и процедури.

(6) старши специалист в гр. Велинград

а/ въвежда данни във входящо – изходящия регистър на община Велинград при стриктно спазване на вътрешните правила и процедури;

б/ осигурява информационно обслужване на граждани за видовете услуги, предоставяни от община Велинград;

в/ класира получените документи в съответните регистри и ги извежда; поставя печата на община Велинград при наличие на надлежно оторизиране със заповед;

г/ съхранява предоставени в кабинета документи и отговаря за тяхното наличие до надлежното им издаване в архив.

Чл.12. ДЕЙНОСТ “ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ”

(1) Функции, свързани с работа в училища и детски градини

1. Отговарят за здравето и живота на децата; за снабдяване на здравния кабинет с необходимите медикаменти и консумативи; за съхраняваната документация в здравния кабинет; за съхраняването, разходването и отчитането на медикаментите и консумативите в здр.кабинет; за правилното протичане на противоепидемичния режим в учебното заведение.

 1. Водят списък на всички ученици с името и мобилния телефон на личния им лекар.
 2. Оговорят за осигуряване на личния лекар, респ. спешна помощ при проблеми, свързани със здравословното състояние на децата.
 3. Оказват първа помощ при спешни състояния – в рамките на допустимото за образованието, което притежават;
 4. Участват в провеждането на профилактични и противоепидемични дейности, предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразни и паразитни заболявания в учебните заведения.
 5. Активно издирват и наблюдават за инфекциозно болни като предприемат адекватни действия;
 6. организират и извършват обработката на евентуални заразни огнища, както  и текущи дезинфекции и дезинсекции.
 7. Следят да не възникнат и да не се разпространят паразитози като предприемат мерки за ликвидирането им.
 8. Контролират текущото хигиенно състояние на учебното заведение и прилежащата му територия и организират извършването на текущо хигиенно почистване.
  1. Изготвят годишен план и отчет за цялостната си дейност.
  2. Осигуряват здравното образование на учениците по актуални теми – здравословно хранене, тютюнопушене, наркомании и зависимости, полово възпитание и др., съгласувано с директора на заведението.
  3. Организират и провеждат профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в учебните заведения:

а/ проследяват факторите на учебната и учебно- производствена среда; участват при извършване на съответните измервания съвместно с контролните органи;

б/ осъществяват хигиенно – профилактични и противоепидемични мерки в учебните заведения;

(2). Участват и работят в звена, свързани с работа при бедствия – в зоната на  бедствения район, на територията на община Велинград.

 

Чл.13. ДЕЙНОСТ “ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИВНОТО ДЕЛО И СОЦИАЛНИЯ ОТДИХ ”

0,5щ.- Поморие:

Осигурява опазването на базата и имуществото на община Велинград в Поморие; настаняването на лицата и хигиенизирането на помещенията и околната площ.

0,5щ.с длъжностно наименование “изпълнител”- Сърница

Осигурява връчването на призовки

Чл.14. ДЕЙНОСТ “РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ  ВЪЗЛИ”

1. Функции на главен специалист

а/ поддържа и осигурява актуализирането на информацията на електронната страница на община Велинград;

б/ изпълнява задачи, свързани с PR-обслужване;

в/ подпомага работата, свързана с проучване на общественото мнение; подпомага работата, свързана с провеждането на обществени обсъждания – подготвяне, водене на обсъждането/водене на протокол;

г/ организира провеждането на ефективна медийна политика на община Велинград, отразяваща дейността на Общинска администрация;

д/ осъществява връзките и контактите с медиите – местни, регионални, централни, международни на ОбА и кмет

е/ събира, обобщава и формулира информацията, отчетите и материалите за дейността на Общинска администрация във връзка с издаването на информационен бюлетин;

ж/ подготвя и предоставя материали за изработване на уеб страницата на община Велинград, получени от ОбА;

з/ следи за публикувани в медиите материали, касаещи общинска администрация и кмет като подготвя  прессъобщения, отговори на въпроси и др., свързани с тези публикации

и/ осъществява връзките с медиите, организира срещи, пресконференции и др. на които се представя политиката и дейността на кмет и Общинска администрация;

й/ участва в изработването и представянето пред обществеността на отчетите на Кмет на община и Общинска администрация;

к/ организира и координира дейността от протоколен характер на Кмет на община и ОбА.

2.  Функции на 0,5 щат старши специалист:

- осигурява 1 часовата програма на радиовъзела;

- изпълнява присъди „Обществено порицание”

3. Функции на 0,5 щат старши специалист – технически обезпечава излъчванията на  радиовъзела, озвучаването и излъчването на сесиите на Общински съвет, обществени обсъждания и други общински мероприятия.

4. Функции на главен специалист

а/ подготвя и осигурява издаването на информационен бюлетин с актовете на Общински съвет;

б/ поддържа и актуализира страницата на община Велинград в частта за Общински съвет;

в/ организира провеждането на ефективна медийна политика на община Велинград, отразяваща дейността на Общински съвет;

г/ осъществява връзките и контактите с медиите- местни, регионални, централни, международни на Общински съвет;

д/ събира, обобщава и формулира информацията, отчетите и материалите за дейността на Общински съвет във връзка с издаването на информационен бюлетин;

е/ подготвя и предоставя материали за изработване на уеб страницата на община Велинград, получени от Общински съвет;

ж/ присъства на заседания на Общински съвет;

з/ следи за публикувани в медиите материали, касаещи общински съвет като подготвя  прессъобщения, отговори на въпроси и др., свързани с тези публикации;

и/ осъществява връзките с медиите, организира срещи, пресконференции и др. на които се представя политиката и дейността на Общински съвет;

й/ участва в изработването и представянето пред обществеността на отчетите на Общински съвет;

к/ организира и координира дейността от протоколен характер на Общински съвет;

л/ замества главен специалист в структ.звено «КВО»  в случаи на отпуска.

5. Функции на 1 щ.бр. главен специалист:

- телефонист;

-осигурява поддържането на телефонна централа.

Чл.15. ДЕЙНОСТ “ОЗЕЛЕНЯВАНЕ”

1. Изпълнява задачи, свързани с установяване на нарушения, в рамките на  възложено със заповед.

2. Изпълнява задачи, свързани с контролиране на количеството и качеството на работата, извършвана със средства за озеленяване.

3. Извършва регулярни проверки в озеленените площи /в паркове, булеварди, улици/ за наличие на преместваеми обекти, които следва да бъдат ремонтирани/боядисани; за необходимост от ремонт на настилки, стълби и т.н.; изгнили дървета и/или клони; изкъртени/откраднати обекти; наличие на животни и автомобили в озеленени площи, наличие на отпадъци, неокосени тревни площи, липса на кошчета и т.н..

4. Свидетел при установяване на нарушения, свързани с разполагане на МПС в озеленени територии и други на главен експерт в отдел „ИСИ”;

5. Извършва проверки за проводимостта на реки в рамките на строителните граници по заповед;

6. Извършва проверки за наличие на обрасли с трева тротоари и след сезиране на актосъставителя, предава информация на главен специалист в дейност „Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища”, отговарящ за съставянето на програмата за обществено полезен труд.

Чл.16. ДЕЙНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ  ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ”

(1)  Териториален обхват на работа на 8,5 щ.бр. с длъжностно наименование “старши специалисти” в кметства с изискване за заемане на длъжността “строителен техник”:

1. Пашови, Рохлева, Бутрева, Горна Дъбева, Кандови, Цветино, Абланица, Биркова, Чолакова, Враненци, Бозьова, Горна Биркова  – място на работа в кметство Пашови.

2. Кръстава.

3. Драгиново

4. Света Петка, Всемирци, Алендарова, Долна Дъбева

5. Сърница

6. Юндола се обслужва от отдел “КРЗП”- Велинград, Медени поляни и Побит камък – техническите услуги се извършват от назначено от кмета на община Велинград лице.

Служителите са методически подчинени на началник на отдел “КРЗП” и главен архитект в съответствие с дейността на двете длъжностни лица.

(2)  Функции

1. Подпомагащи функции за отдел “КРЗП”.

а/ Всички документи, които подготвят, се подписват, както следва:

- документите, свързани с устройствено планиране, удостоверенията за търпими строежи и други актове, които съгласно ЗУТ са от изричната компетентност на главен архитект- от главен архитект;

- за неупоменатите документи, вкл. скици- от държавен служител от отдел “КРЗП”;

б/ съхраняват и опазват техническия архив в кметствата като отговарят за състоянието и пълнотата на документацията; отговарят за пълната окомплектованост на преписките, които представят в ОбА Велинград;

в/ изготвят документите за извършване на технически услуги и отговарят за предоставяне за подписването им по реда, предвиден в чл.16,ал.2,т.1,б.”а”.;

г/ след надлежно подписване на документ за влизане в сила на заповеди /включително от звено „ИД” към отдел „ГРАО” и началник на отдел „КРЗП”/ нанасят преписките на плана.

2. Подпомагащи функции за отдел „УОС”

а/ издирване на общинска собственост по плановете като за всеки случай окомплектоват съответна преписка, съдържаща скица, удостоверение за идентичност, данни от разписна книга и счетоводно извлечение от сметка 201 или 203 / в зависимост от обекта/ . Ако обектът е сграда – допълнително се прилага и удостоверение за описание с данни за година на построяване. При липса на данни за законно построяване на съответната сграда – нотариално заверени декларации за година на построяване.

При окомплектоване на преписки за отдел “УОС” представят заверени копия на заповеди и графичната част към тях за периода след влизане в сила на плана на съответното населено място до 1993г. и заверени копия на графичната част от 1993г. до 2005г.

б/ показват границите на общинските имоти при заснемания;

в/ извършват проверки за ползване на общинска собственост без правно основание;

г/ изпълняват задачи, свързани с упражняване на контрол по изпълнението на договори, след надлежно възлагане със заповед;

3. Подпомагащи функции за отдел „ИСИ”

а/ изпълняват задачи като технически ръководители на обекти- при възлагане;

б/ подготвят количествено – стойностни сметки за обекти с цел включване в строителна програма.

4. Други функции

а/ извършват инструктаж и водят регистрите за здравословни и безопасни условия на труд;

б/ изпълняват задачи, възложени със заповед и свързани с технически познания в сферата на строителство.

(3)  Функции на главни специалисти

1. Един щатен брой главен специалист

а/ изпълнява задачи, свързани с контролиране и отчитане на работата на лица, назначавани/ работещи по програми и/или полагащи обществено полезен труд;

б/ участва като свидетел при установяване на нарушения от служителите на сектор строителен контрол и технически подпомага работата им;

в/ премахва плакати, реклами, обяви, некролози и т.н. поставени в нарушение на установения ред;

г/ извършва преброяване и регулярни проверки на броя съдове за отпадъци, поставени съгласно схемата на преместваемите обекти;

д/ осъществява контрол по уличната инфраструктура за наличие на откраднати и/или изкривени капаци, улични знаци, изтрита пътна маркировка

2. Един щатен брой главен специалист

а/ ксерокс услуги;

б/ отговаря за съдържанието и описването на всички документи, които се архивират или вече се намират в общия учрежденски архив на община Велинград чрез подробни приемо – предавателни описи с наименование на документите, брой страници по досиета;

в/ участва и изпълнява задачи, произтичащи от Закон за националния архивен фонд;

г/ участва при инвентаризации на документи в другите учрежденски архиви като води протоколите за проверки и приемо-предавателни описи;

д/ издава образец 30 и образец УП2 на лица, които са работили за община Велинград

3. Един щатен брой главен специалист

а/ проучва обекти в град Велинград, в които могат да бъдат ангажирани лица, подпомагани по чл.9 от Закон за социално подпомагане;

б/ разработва проекта на ежегодната  Общинска програма за осигуряване полагането на общественополезен труд на лицата, подлежащи на социално подпомагане съгласно ЗСП като извършва съгласувателен режим на проекта по ред, определен от кмет на община Велинград;

в/ получава списъците от дирекция “Социално подпомагане” Велинград на подпомаганите лица по чл.9 с адресна регистрация в гр. Велинград;

г/ ежемесечно разпределя подпомаганите лица по обектите от Общинска програма;

д/ подготвя проекта на заповед за осъществяване на пообектов контрол за присъствието и реалното полагане на труда;

е/ осъществява контрол за обектите, определени в заповедта на кмет на община;

ж/ подготвя ежемесечен отчет до дирекция “Социално подпомагане” за лицата, положили и неположили обществено – полезен труд през съответния месец;

з/ подготвя сигналите на кмет на община Велинград за случаите, при които установи неточности или грешки в получаваните от дирекция “Социално подпомагане” Велинград списъци;

и/ подготвя заявките за вдигане на събрания боклук и чрез звено “ИД” се дава на технически ръководител на строителна бригада. При проблеми сезира главен експерт в отдел “ОКВ”;

4 Функции на половин щатен брой младши експерт

а/ придобиване на  вещни права и сервитути в полза на общината

б/управление и разпореждане с движима общинска собственост;

в/ транспорт

(4) Един щатен брой главен експерт

а/ работи със специалния софтуер за регистрация на договорите и плащанията по тях. Въвежда необходимите данни от всички въведени договори и отговаря за достоверността на въведеното. Следи за сроковете по договорите и не по- късно от три месеца преди изтичането им – чрез отдел „ИОТ”, информира главен експерт в дирекция „УОС” за изтичането им с оглед изготвяне проекти за решения.

б/ предоставя писмено информация на отговорния за осчетоводяването счетоводител;

в/ предоставя писмено информация за сключените договори на лицето, отговарящо за отчитане на електроенергия, вода и др. консумативи. При предвидено плащане на таксата за битови отпадъци за случаите, в които не е предвидено да се плаща другаде /напр. ОП„СИП”/ сезира структурата за събиране на местни данъци и такси и старши специалист „УОС” за евентуално самостоятелно деклариране на частта от имота, отдадена под наем. При договори за учредено право на ползване служебно предоставя екземпляр от договорите на структурата за събиране на местни данъци и такси. Служебно следи за плащания на такса битови отпадъци от наематели.

г/ осъществява контрол за изпълнение на клаузите на договорите и нормативно установените правила и при наличие на проблем предприема изискуемите действия, включително предизвестия за прекратяване;

д/ при наличие на две месечни неплатени вноски незабавно предприема действия по събиране независимо за наем, ток или друго предвидено в договора плащане;

е/ участва в комисии по търгове или конкурси, когато не е разработвал документацията по тях

ж/ преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ

- при необходимост предлага на директора на дирекция УОС и гл. архитект нови схеми, както и допълнения на съществуващите схеми за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ и след надлежното им утвърждаване, следи за спазването им.

- приема и обработва молби за разполагане на временни преместваеми обекти на общинска собственост. Изпълнява цялостните процедури, вкл. и проекто- договор и осъществява контрол- за местата и приходи;

з/ разработва – при необходимост, проекти за изменения на Наредби, Тарифи и др. (отнасящи се до въпроси от неговата компетентност) по своя инициатива или след възлагане от директора на дирекция,   и след съгласуване, ги внася за разглеждане в Общински съвет.

и/  извършва всички действия по изготвянето и сключването на договори за възмездно ползване на тротоарни площи за търговия и др. и следи за спазването им

й/ подготвя проекти за решения при искания на наематели/ползватели  за основни ремонти/реконструкции и/или прихващане от наемната цена, както и при искания за промяна на предназначение по реда, установен с процедура или заповед. Осъществява контрол за спазване на изискванията на закона при строителство на общински обекти, както и в случаите на строителство по стопански начин, обвързани с договори за наем /ползване; Осъществява контрол върху одобряваните инвестиционни проекти за основни ремонти, реконструкции, модернизации и ново строителство за общински обекти от главен архитект, представяни от наематели, ползватели, концесионери и т.н. с оглед  защита на общинските интереси по повод размер на инвестиции, формите на разплащане, съществуващи пазарни цени по материали и видове работи; осъществява текущ контрол за наличие на скрити работи;

к/ извършва всички действия по изготвянето и сключването на договори за възмездно и/или безвъзмездно ползване на общ. имоти от държавни органи, юридически лица на бюджетна издръжка, политически партии, неправителствени организации и др., като следи за спазване на клаузите в договорите, както и за подържането и ремонта на отдадените помещения, както и общите части от сградите, съгл. Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС;

л/ изготвя проектите за решение, договорите и контролира изпълнението, свързано с предоставяне за управление или ползване на общинска собственост на звена на общинска бюджетна издръжка  и юридически лица на общинска бюджетна издръжка.

м/ участва в проверки на място при възникнала необходимост (молби, сигнали и жалби от граждани; във връзка с подготовка на проекти за решения от ОбС или по изпълнението им) или от оперативен характер;

н/ извършва проверки на място за ползване на общинска собственост без основание със свидетел

о/ извършва контрол за изпълнението на сключените от Общината договори за наем/ползване и съставя констативни протоколи за неизпълнение на клаузи по тях или за неправомер-но ползване на общ. Собственост;

п/ подпомага като свидетел главен специалист с функции за установяване на нарушения по ЗУТ.

р/ организира и подготвя документацията по премахването на преместваеми обекти, поставени не по установения ред

с/ подготвя проектите на заповеди по чл.65 от Закон за общинската собственост

Чл.17. ДЕЙНОСТ “ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩТНОТО СТРОИТЕЛСТВО И РР”

(1) Функции на 0,5 щ.бр.”старши специалист”- подпомага работата на кмета на км. Сърница във връзка с функциите му, свързани с бедствия и кризи; планове за евакуация, противопожарни мероприятия.

(2) Функции на 1щ.бр.”старши специалист”- води форма 76, осигурява контрол по програми, подготвя заповеди и технически обработва документи при възлагане от кмета на кметство, участва в работа на комисии, отговаря за архива на кметството, подпомага работата при процедури, свързани с обществени обсъждания и при възлагане води протоколите.

Чл.18. ФУНКЦИЯ «ОТБРАНА И СИГУРНОСТ»

(1) функции в дейност „Други дейности по вътрешната сигурност” на дежурни ОбС – нещатен персонал

1. Осигуряват денонощно дежурство за оповестяване при привеждане в различни степени на готовност при мобилизация, разсредоточаване и евакуация при видовете опасности, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии.

2. Отговарят за точно и стриктно изпълнение на задълженията, привменени им със заповедта и инструкцията на кмета на община Велинград.

3. Водят регистъра за отчитане на ненормирания работен ден и осигуряват контрол за достъпа в сградата на общинска администрация.

(2) функции в дейност „Управление и поддържане на радиопредавателни центрове”

1. Оператори радиосъоръжения /наземни/

Чл.19. ДЕЙНОСТ “СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА”

(1) Функции на специалисти

1. Главен специалист с изискване за образование електроинженер

а/ извършва предварителен контрол за поемане на задължения и извършване на разход в частта разходи за електроенергия;

б/ осъществява ежемесечен контрол за плащане на сумите за електроенергия от наематели и ползватели на община Велинград и при липса на плащания сезира писмено по ред, определен със заповед на кмета на община Велинград;

в/ осъществява контрол за наличие на контролни електромери на наемателите;

г/ осъществява контрол за не прикачване на частни лица в мрежи ниско напрежение /за улично осветление/ като включително осъществява контрол за разхода за улично осветление на база светещи лампи;

д/ осъществява контрол за необходимост от подмяна на електрически крушки и тела за улично осветление;

е/ подготвя техническата част от документацията за възлагане на замервания за състоянието на електрическите инсталации;

(2) Функции на транспортно звено

1. Осигурява транспортното обслужване на длъжностни лица, работещи в община Велинград чрез щатове в гр. Велинград и кметствата.

2.  Осигурява ползването на товарен автомобил и микробус в кметство Света Петка и микробус и автобус в гр. Велинград.

3. Свидетели при съставяне на актове

(3) Строителна бригада

1. Управител склад

а/ отговаря за ежегодно представяне на списък с всички видове материали за закупуване, свързани с дейността на строителна бригада, придружен с данни за изразходвани суми за предходна година по видове материали. Срокът за представяне е по указание на началника на отдел “ИСИ”, но не по- късно от три месеца преди изтичане на договора за обществена поръчка.

б/ осигурява доставките за дейността на строителна бригада като отговаря за стриктно спазване на договора за обществена  поръчка в част цена и качество на доставяни материали.

в/ не извършва доставки по заявки, без да има подписан контролен лист за разхода.

г/ дъжностното лице е материално-отговорно лице с всички задължения, произтичащи от действащата нормативна уредба.

3. Електро монтьори – изискване: да притежават изискумите документи за извършване на дейността

а/ извършват поддържане на улично осветление;

б/ участват и подпомагат работата на главен специалист, свързана с контрол за разходи на улично осветление;

в/ сезират писмено длъжностните лица от звено “Строителен контрол” за наличие на външно изкуствено осветление на граждани с оглед проверка за надлежни документи по издаване на разрешение за външно изкуствено осветление; правят ежегодни описи и ги представят чрез звено “ИД” за звено “СК”;

г/ извършват текуща поддръжка и контрол за състоянието на електрическите инсталации на сградите- общинска собственост;

д/ извършват текущо поддържане и контрол по отношение на електрически инсталации към фонтани.

4. Строителни работници

4.1. сезонни щатове

а/ извършват текущи ремонти, свързани с поддържане на пътната и улична мрежа /без зимно поддържане/, тротоарни и площадни настилки, стълбища, мостчета;

б/ поддържат уличната маркировка, знаците, парапетите на мостове;

в/ поддържат в добро състояние преместваемите обекти, разположени в общинска собственост – пейки, катерушки, беседки, перголи, паметници, спирки и т.н.;

г/ поддържат в добро състояние фонтани, огради;

д/ ремонтират изкривени капаци на шахти и решетки на канали; поставят нови в случаите на откраднати;

4.2. постоянни щатове

а/ почистват тротоари от сняг около обекти – публична собственост на община Велинград;

б/ изпълняват заповеди на кмета на община Велинград за принудително премахване на обекти; премахват транспаранти, и трайно прикрепени към недвижим имот реклами;

в/ поддържане на сградите на общината – ВиК, брави, боядисване и т.н.

 

Чл.20. ДЕЙНОСТ “ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА”

(1) Служби в кметства Грашево, Кръстава, Пашови, Света Петка, Драгиново

1. Задължения на длъжностните лица, заемащи длъжности “младши специалисти” и „изпълнител”

а/ Събират такси по повод предоставяни административни услуги.

б/ Събират такси при оформяне на пазари.

в/ Материално – отговорни лица.

г/ Изготвят ведомости.

д/ Изпълнява и задължения, свързани с контрол за улично осветление.

2. Задължения на длъжностните лица, заемащи длъжности “старши специалисти”

а/ са задълженията на счетоводители- идентични на задълженията на дирекция “ФСД”;

3. Задължения на “старши специалист” /2-ри щат в км. Сърница/

а/ свидетел при съставяне на актове.

б/ осъществява текущ контрол за ползването на общинска собственост.

в/ осъществява контрол за внасяне на суми, произтичащи от ползвана електроенергия.

г/ Събират такси по повод предоставяни административни услуги

(2) гр. Велинград

1. Задължения на куриер

а/ Връчва съобщения, актове, наказателни постановления, писма.

б/ Свидетел при съставяне на актове

2. управител- склад

а/ Отговаря за ежегодно представяне на списък с всички видове материали за закупуване, свързани с дейността на Общинска администрация, придружен с данни за изразходвани суми за предходна година по видове материали. Срокът за представяне е по указание на директора на дирекция “АПИО”, но не по- късно от три месеца преди изтичане на договора за обществена поръчка.

б/ Осигурява доставките за дейността на общинска администрация като отговаря за стриктно спазване на договора за обществена  поръчка в част цена и качество на доставяни материали.

в/ Не извършва доставки по заявки, без да има подпис от лицето, упражняващо предварителен контрол за извършване на разходи и поемане на задължения;

г/ длъжностното лице е материално-отговорно лице с всички задължения, произтичащи от действащата нормативна уредба

3. Задължения на две щатни длъжности “главен специалист”

а/ Задачите са свързани със задълженията на личен състав – изготвяне на трудови договори по национални програми, съобщаване в НАП и задължения за изготвяне на ведомости за заплати на лица, работещи по национални програми, спечелени от община Велинград, по които се назначават лица по трудово правоотношение с община Велинград.

б/ Подготвя проекта на заповед за определяне на комисия за подбор на кадри, която съгласува с главен експерт от отдел “ОКВ”.

в/ Длъжностните лица са длъжни да спазват, както задълженията, произтичащи от действащото трудово законодателство и Закон за счетоводството,  така и задълженията, произтичащи от конкретните договори, които общината е сключила по програмите.

г/ Главният специалист, отговаряш за ведомостите за заплати по национални и европейски програми, издава с протокол ведомостите в архив.

д/ Главният специалист с функции “Човешки ресурси” води регистър на всички трудови договори по национални и европейски програми.

4. Функции на щатна длъжност “главен специалист”

а/ Събира, обобщава, подготвя и отговаря за достоверността на справките- декларации и дневниците за покупки и продажби по ЗДДС на хартиен и магнитен носител и за своевременното представяне на изискуемите документи в ТД на НАП, вкл. годишната справка по чл.73,ал.1 от ЗОДФЛ

б/ Въвежда измененията, произтичащи от решения на ОбС в програмен продукт “Е- община”.

в/ Издава документ за постъпили плащания по банков път по договори.

г/ Издава документ за плащания, които не се обработват чрез  програмен продукт “Е- община”.

д/ Води входящ регистър за получени фактури и контролни листове в дирекция „ФСД”

6. Функции на щатна длъжност “главен специалист”

а/ събира всички местни приходи с изключение на данъци, такса битови отпадъци и плащания по наказателни постановления.

б/ изготвя отчети и всички други задължения, произтичащи от функциите на косиер – събирач;

7. младши специалист и младши инспектор

а/ Изготвят поименни служебни бележки за положен и неположен труд по Общинска програма за осигуряване полагането на общественополезен труд на лицата, подлежащи на социално подпомагане съгласно ЗСП.

б/ Замества главен специалист от дейност “Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища”.

в/ Осъществява контрол за обектите, определени в заповедта на кмет на община за полагане на труд по Общинска програма за осигуряване полагането на общественополезен труд на лицата, подлежащи на социално подпомагане съгласно ЗСП.

Чл.21. ДЕЙНОСТ “ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО”

1 щ.бр. с длъжностно наименование “главен счетоводител” със задължения, свързани с бюджета на детски градини и обслужващи звена /функция “Предучилищно възпитание” и Общински детски комплекс/.

Допълнителни разпоредби:

§1. Взаимодействие и координация с Общинска администрация

(1) Непосредствените ръководители на служителите, работещи в дейности в общата структура на общината, се определят поименно със заповед на кмет на община Велинград от състава на  началници на отдели или директори на дирекции.

(2) Длъжностните лица, работещи в дейности в общата структура на общината, са методически подчинени на непосредствените ръководители.

(3) Изготвяне на длъжностни характеристики

1. За разработването, утвърждаването, изменението и съхраняването на длъжностните характеристики се прилагат процедурите и формуляра, установени в Наредба №2 за длъжностните характеристики на държавните служители

2. Длъжностните характеристики се изготвят от непосредствените ръководители;

3. Съгласуват се от контролиращите ръководители, а за длъжности, за които няма контролиращ ръководител – от секретар на община Велинград

4. Утвърждават се по реда, установен със закон

§2. По смисъла на този правилник “Контролиращ ръководител” е служителят по чл.5 от Наредба за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация;

§3. “служба на общинска администрация” – обособена част от щатните длъжности на юридическото лице община Велинград в кметства и населени места с постоянен характер на работата с вид на дейността, който е регламентиран съгласно бюджетната бланка на Министерство на финансите. / за дефиниране е използван тълковен речник изд. 1994г./

Преходни и заключителни разпоредби:

§1. Правилникът за функциите на създадени служби в кметства и населени места се приема на основание чл.21,ал.2 и чл.15,ал.4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация.

§2.  Настоящият правилник не се прилага за Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дом за стари хора «Ела», дейност «Домашен социален патронаж», «Музеи и художествена галерия».

УДОСТОВЕРИЛ СЪДЪРЖАНИЕТО:

Д. КЕХАЙОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД

Все още няма коментари.

Leave a Reply