РЕШЕНИЕ №217

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 14.06.07г. с протокол №10.

 

ОТНОСНО: Приемане на план за привеждане на курорта в приветлив вид.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и след проведено гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

16

0

1

17

29

Общински съвет Велинград:

 Р Е Ш И :

Задължава Консултативния съвет по туризъм на Община  Велинград да внесе на заседание на Общински съвет:

         1.План за привеждане на курорта в приветлив вид.

         2.Предложение за събиране на туристическата такса.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply