Сесия 2006-12-21

  1. Връчване призовете на почетните граждани – д-р Ромил Попов и д-р Юлиан Калъчев.
  2. Приемане на декларация за защита на медицинските сестри в Либия.
  3. Избор на управител на “ВКТВ” ЕООД гр.Велинград.РЕШЕНИЕ 444 
  4. Работна рамка за приоритетните проекти за разработване в началния период от членството на Р България в ЕС. РЕШЕНИЕ 445
  5. Одобряване на Договор за публично-частно партньорство с Национална балнеотуристическа федерация. РЕШЕНИЕ 446
  6. Доклад за “Състояние на чистотата в Община Велинград – нови идеи и подходи”. РЕШЕНИЕ 447
  7. Увеличение представителните разходи на Кмета на Община Велинград. РЕШЕНИЕ 448
  8. Определяне на базисни месечни наемни цени за ползване на имоти – общинска собственост. РЕШЕНИЕ 449
  9. Определяне на “Такса за притежаване на куче”. РЕШЕНИЕ 450

10. Даване на съгласие за участие в проект по НП “Асистенти на хора с увреждания”. РЕШЕНИЕ 451

11. Отчет за изпълнение на решенията на ОбС за ІІІ-то тримесечие на 2006г. РЕШЕНИЕ 452

12. Попълване на кадастралния план с нов имот пл.№3802 в кв.107 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 453

13. Ликвидиране на съсобственост в кв.299 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 454

14. Ликвидиране на съсобственост в кв.150 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 455

15. Придобиване на недвижим ДМА по чл.33 от ЗС за кв.134 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 456

16. Промяна на решение №329/27.10.05г. на ОбС. РЕШЕНИЕ 457

17. Даване на съгласие за започване на процедура за отчуждаване на имот за улица в кв.344 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 458

18. Даване съгласие за проучване и проектиране за прокопаване, водопрекарване и полагане на водопровод за топла минерална вода по бул.”Съединение”. РЕШЕНИЕ 459

19. Частично изменение на плана за регулация в кв.9 по плана на с.Медени поляни. РЕШЕНИЕ 460

20. Частично изменение на плана за регулация в кв.102 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 461

21. Попълване на кадастралния план в кв.104 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 462

22. Образуване на ново петно за поставяне на временно преместваемо съоръжение – павилион с отреждане “За аптека”. РЕШЕНИЕ 463

23. Даване постоянен градоустройствен статут на едноетажен търговски обект, находящ се в кв.44 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ 464

24. Даване съгласие за проучване и проектиране за прокопаване за минерална вода в кв.397-3  на гр.Велинград до цех за бутилиране на минерална вода. РЕШЕНИЕ 465

25. Промяна на решението за продажбата на общинските леки автомобили. РЕШЕНИЕ 466

26. Попълване на кад.план в кв.1431 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 467

27. Увеличение на “Местни приходи” – бюджет 2006г. с 1400лв. РЕШЕНИЕ 468

28. Отпускане на средства за закупуване на облекло на служителите от Общинска администрация. РЕШЕНИЕ 469

29. Частично изменение на плана в кв.32 на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ 470

30. Промяна в отчитане на бюджета на ОУ “Иван Вазов” с.Пашово. РЕШЕНИЕ 471

 

 

Все още няма коментари.

Leave a Reply