РЕШЕНИЕ №219

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.07г., протокол №11.

ОТНОСНО: Отчет по изпълнение на решенията за І-во тримесечие на 2007г.

На основание чл.21, ал.1, т.24  от ЗМСМА и след проведено гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

1

27

29

Общински съвет Велинград:

 Р Е Ш И :

  1.Приема отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за І-во тримесечие на 2007г.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да изготви и представи списък на неизпълнените решения от предходни периоди и да докладва на следващо заседание.

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply