Сесия 2006-10-26

 1. Връчване призовете на почетните граждани – Антон Митров, Георги Стамболов и Борис Чолев. РЕШЕНИЕ 380
 2. Обявяване на конкурс за разпределение и възлагане на превозите на пътници по утвърдените общински транспортни схеми. РЕШЕНИЕ 381
 3. Одобряване на средства за закупуване на съдове за смет на фирма “Стройком” ЕООД. РЕШЕНИЕ 382
 4. Промяна на Плана за бюджет 2006г. на кметство Кръстава. РЕШЕНИЕ 383
 5. Изменение и допълнение на  Наредба №1, Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Велинград и тарифата и Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ 384
 6. Одобряване на комисия за изготвяне на Програма за развитието на образованието в Община Велинград. РЕШЕНИЕ 385
 7. Приемане Стратегия за развитие на социалните услуги. РЕШЕНИЕ 386
 8. Съгласие за изграждане на мост на р.Грънчарица до с.Кръстава. РЕШЕНИЕ 387
 9. Упълномощаване на кмета на с.Кръстава  за организиране на добив на дървен материал. РЕШЕНИЕ 388
 10. Откриване на процедура за продажба чрез конкурс на земеделски имоти в м.Благовото. РЕШЕНИЕ 389
 11. Прекратяване на съсобственост в имот №3147 в кв.141 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 390
 12. Съгласуване на трасе за изграждане на МВЕЦ “Кимера-1”. РЕШЕНИЕ 391
 13. Промяна срока на ОПС на Камен Бачов с.Драгиново. РЕШЕНИЕ 392
 14. Разрешение за прихващане на наем към договор №321/15.08.2006г. по молба на Л.Ананиев. РЕШЕНИЕ 393
 15. Схема за поставяне на нов РИЕ -информационен терминал за туристически услуги. РЕШЕНИЕ 394
 16. Издаване на разрешение за благоустройствени мероприятия в кв.414 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 395
 17. Ликвидиране на съсобственост в УПИ ХІІІ в кв.206 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 396
 18. Отчуждаване на имоти в с.Бутрево за улица. РЕШЕНИЕ 397
 19. Изменение на регулационния план в кв.4 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 398
 20. Попълване на кад.план с нов имот пл.№7691 в кв.139 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 399
 21. Попълване на кад.план с нов имот пл.№6392 в кв.752 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 400
 22. Частично изменение на улична регулация в кв.38 по плана на с.Юндола /т.16 от предходна сесия/. РЕШЕНИЕ 401
 23. Образуване на нов имот в кв.681 по плана на гр.Велинград /отложена т.18 от предходна сесия/. РЕШЕНИЕ 402
 24. Удължаване срока на договор на помещение в гр.Сърница /отложена т.25 от предходна сесия/. РЕШЕНИЕ 403
 25. Попълване на кадастъра с нов имот пл.№7940 в кв.653 по плана на гр.Велинград /отложена от 27.07.06г./. РЕШЕНИЕ 404
 26. Отпускане на еднократна  помощ на Невена Малинова във връзка с навършване на 100г. РЕШЕНИЕ 405
 27. Разглеждане  на молба от Стефан Асенов. РЕШЕНИЕ 406
 28. Удължаване срока на договор на ОПС в с.Побит Камък/отложена т.52 от предходна сесия/. РЕШЕНИЕ 407
 29. Даване съгласие по чл.128 от ЗУТ за кв.190 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 408
 30. Предоставяне на помещение за безвъзмездно ползване. РЕШЕНИЕ 409
 31. Обръщение-декларация до МРРБ и НСОРБ.РЕШЕНИЕ 410
 32. Придобиване на недвижим ДМА по чл.33 от ЗС. РЕШЕНИЕ 411
 33. Изготвяне на ВиК проект за кв.655 и 656 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 412
Все още няма коментари.

Leave a Reply