РЕШЕНИЕ №43

   

ОТНОСНО: Одобряване нова обща численост и структура на създадените служби на общинска администрация в кметствата на територията на Община Велинград.

На основание чл.15, ал.4, чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с писмо ФД-59/18.11.2011г. на Министър на финансите, във връзка с чл.114, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  и след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

1

28

29

Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И:

1. Одобрява нова обща численост и структура на създадените служби на общинска администрация в кметствата на територията на община Велинград на база съответстващите на щатните длъжности дейности съгласно бюджетната бланка на Министерство на финансите, разпределени, както следва:

1.1. по служби на общинска администрация и съответстващите дейности за конкретните щатни длъжности – съгласно Приложение №1

1.2. по дейности съгласно бюджетната бланка на Министерство на финансите и съответстващите служби на общинска администрация в кметствата на територията на община Велинград – съгласно Приложение №.2

………………………………………………………………

 

Приложение №1

служба Брой щатове дейност   Длъжностни наименования
Велин-град
  4 и 1 сезонен«Чистота» 3 -изпълнител- чистач; 1-изпълнител-пазач; «огняр» – сезонен от октомври до април включително2  «Озеленяване» 1- главен специалист 1-технич. сътрудник1«Други дейности по образованието» Главен счетоводител8 + 3х0,5  «Обредни домове и зали» 3- работник копач гробове; 1-шофьор-лек автомоб. до 9 места; 3- главен специалист; 1-старши специалист; 3х0,5–младши специалист за Абланица, Биркова, Рохлева4  «Радиотранслационни възли» 0,5-старши специал.; 0,5-старши специал.; 3 – глав.специал.  5,5  «Управление, контрол и регулиране на дейностите жилищно строителство и териториално развитие»   В/ Строителен техникА/ 0,5-младши експерт Б/ 3 –главен специалист В/ старши специалист – място на работа -Пашови Г/ главен експерт  8«Други дейности по икономиката» А/ 1- куриер Б/ 1 – старши специал. В/4– главен специалист Г/1 – домакин склад Д/1– младши инспектор

«Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища»

  3.1. строителна бригада – 11+8 сезонни 1.1. главен специалист – 1 1.2. технически сътрудник – 0,5 1.3. домакин склад -1 1.4. електромонтьор -2 1.5. шофьор – самосвал -1 1.5. пет и половина щата строителни работници 1.6. сезонни строителни работници – 8 /до седем месеца годишно/ 3.2. транспортно звено – 5 -          шофьор лек автомобил до 9 места – 4 щатни броя в кметство Велинград; -          шофьор, автобус – 1 щатен брой в кметство Велинград; 0,5«Дейности по почивното дело и социалния отдих» ДомакинГрашево   1«Обредни домове и зали» 1- старши специал.1«Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища» Транспортно звено 1- шофьор лек автомобил до 9 места1,5«Други дейности по икономиката» 1- старши спец. 0,5- мл.спец.Драги-ново 2,5«Други дейности по икономиката» 2- старши спец. 0,5- изпълнител1,5«Управление, контрол и регулиране на дейностите жилищно строителство и териториално развитие» Старши специалист1«Обредни домове и зали» 1- старши специал.1«Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища» Транспортно звено 1- шофьор лек автомобил до 9 местаКръстава 1«Обредни домове и зали» 1- старши специал.0,5«Управление, контрол и регулиране на дейностите жилищно строителство и териториално развитие» Старши специалист1,5«Други дейности по икономиката» 1- старши спец. 0,5- мл.спец.Медени поляни0,5«Обредни домове и зали» 0,5-младши специалист0,5«Други дейности по икономиката» 0,5- старши специалистПашови2«Други дейности по икономиката» 1- старши спец. 1- мл.спец.Побит камък0,5«Други дейности по икономиката» 0,5-младши специал.0,5«Обредни домове и зали» 0,5- старши специалистСвета Петка 1«Обредни домове и зали» 1- старши специал.0,5«Управление, контрол и регулиране на дейностите жилищно строителство и териториално развитие» 0,5 – Старши специалист0,5«Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища» Транспортно звено 0,5- шофьор лек автомобил до 9 места1,5«Други дейности по икономиката» 1- старши спец. 0,5- мл.спец.Сърница 1,5«Обредни домове и зали» 1-старши специал.; 0,5–технич. сътрудник1,5«Управление, контрол и регулиране на дейностите жилищно строителство и териториално развитие» Старши специалист1,5«Други дейности по жилищно строителство и рег. развитие» Старши специалист1«Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища» Транспортно звено 1- шофьор лек автомобил до 9 места2«Други дейности по икономиката» 2- старши спец.0,5«Дейности по почивното дело и социалния отдих» Изпълнител

 

Приложение №2

служба Брой щатове дейност Специфични изисквания Длъжностни наименования
Велинград 4+
1 сезонен«Чистота» 3-изпълнител- чистач; 1-изпълнител-пазач; 1-огняр сезоненОбщо:4+ 1 сезонен«Чистота» Велинград2«Озеленяване» 1-главен специалист 1- техн. СътрудникОбщо:2«Озеленяване» Велинград1«Други дейности по образованието» Главен счетоводителОбщо:1«Други дейности по образованието» Велинград8 «Обредни домове и зали» 3- работник копач гробове; 1-шофьор-лек автомоб. До 9 места; 3- главен специалист; 1-старши специалист;0,5«Обредни домове и зали»-Аблан. 0,5 – мл. специалист0,5«Обредни домове и зали»-Биркова 0,5-мл. специалист0,5«Обредни домове и зали»- Рохлева 0,5-мл. специалистДрагиново1«Обредни домове и зали» 1- старши специал.Медени поляни0,5«Обредни домове и зали» 0,5-младши спец.Грашево1«Обредни домове и зали» 1- старши специал.Кръстава1 «Обредни домове и зали» 1- старши специал.Сърница1,5«Обредни домове и зали» 1-старши специалист; 0,5-технич.сътрудникПобит камък0,5«Обредни домове и зали» 0,5-младши спец.Света Петка1«Обредни домове и зали» Старши специалистОбщо:16«Обредни домове и зали» Велинград4«Радиотранслационни възли»   0,5-старши специалист 0,5-старши специалист 3 – глав.специал.Общо:4«Радиотранслационни възли» Велинград5,5«Управление, контрол и регулиране на дейностите жилищно строителство и териториално развитие»В/ Строител. техникА/0,5-младши експерт Б/3–главен специал. В/1–старши специал. с място на работа Пашови Г/ главен експертДрагиново1,5«Управление, контрол и регулиране на дейностите жилищно строителство и териториално развитие»Строителен техникСтарши специалистКръстава0,5 «Управление, контрол и регулиране на дейностите жилищно строителство и териториално развитие»Строителен техникСтарши специалистСвета Петка0,5 «Управление, контрол и регулиране на дейностите жилищно строителство и териториално развитие»Строителен техникСтарши специалистСърница1,5 «Управление, контрол и регулиране на дейностите жилищно строителство и териториално развитие»Строителен техникСтарши специалистОбщо:9,5«Управление, контрол и регулиране на дейностите жилищно строителство и териториално развитие» Сърница1,5«Други дейности по жилищно строителство и рег. развитие» Старши специалистОбщо:1,5«Други дейности по жилищно строителство и рег. развитие» Грашево1«Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища» Транспортно звено 1-шофьор лек автомобил до 9 местаСвета Петка0,5«Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища» Транспортно звено 0,5-шофьор лек автомобил до 9 местаДрагиново1«Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища» Транспортно звено 1-шофьор лек автомобил до 9 местаСърница1«Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища» Транспортно звено 1-шофьор лек автомобил до 9 местаВелинград

«Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища»

3.1. строителна бригада – 11+8 сезонни 1.1. главен специалист – 1 1.2. технически сътрудник – 0,5 1.3. домакин склад -1 1.4. електромонтьор -2 1.5. шофьор – самосвал -1 1.5. пет и половина щата строителни работници 1.6. сезонни строителни работници – 8 /до седем месеца годишно/ 3.2. транспортно звено – 5 -          шофьор лек автомобил до 9 места – 4 щатни броя в кметство Велинград; -          шофьор, автобус – 1 щатен брой в кметство Велинград; Общо:   19,5 +8 сезонни «Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища» Велинград –16 + 8 сезонни Села и гр. Сърница – 3,5 Грашево1,5«Други дейности по икономиката» 1- старши спец. 0,5- мл.спец.Кръстава1,5«Други дейности по икономиката» 1- старши спец. 0,5- мл.спец. Пашови2«Други дейности по икономиката» 1- старши спец. 1- мл.спец.Света Петка1,5«Други дейности по икономиката» 1- старши спец. 0,5- мл.спец.Сърница2«Други дейности по икономиката» 2- старши спец.Драгиново2,5«Други дейности по икономиката» 2- старши спец. 0,5- изпълнителПобит камък0,5«Други дейности по икономиката» 0,5-старши специал.Медени поляни0,5«Други дейности по икономиката» 0,5-старши специал.Велинград8 «Други дейности по икономиката» А/ 1- куриер Б/ 1 – старши специал. В/4 – глав. специалист Г/1 – домакин склад Д/1–младши инспект.Общо:20«Други дейности по икономиката» Велинград0,5«Дейности по почивното дело и социалния отдих» ДомакинСърница0,5«Дейности по почивното дело и социалния отдих» ИзпълнителОбщо:1«Дейности по почивното дело и социалния отдих» 78,5 и 9  сезонниОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА    
Все още няма коментари.

Leave a Reply