Сесия 2006-09-28

 1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. РЕШЕНИЕ 318
 2. Удостояване със званието “Почетен гражданин на Велинград” на Антон Василев Митров, Георги Витомиров Стамболов и Борис В.Чолев. РЕШЕНИЕ 319
 3. Докладна от Реджеп К.Ходжов – зам.кмет относно изпълнение на решение №270/06г. РЕШЕНИЕ 320
 4. Приемане на планово задание на изработване на Общ устройствен план на Община Велинград. РЕШЕНИЕ 321
 5. Отчет за изпълнението на решенията на ОбС за ІІ-ро тримесечие на 2006г. РЕШЕНИЕ 322
 6. Определяне представител на Община Велинград в Общото събрание на акционерите на “МБАЛ – Пазарджик”АД гр.Пазарджик. РЕШЕНИЕ 323
 7. Утвърждаване на сключен договор за побратимени отношения между гр.Велинград и гр.Кисловодск. РЕШЕНИЕ 324
 8. Приемане на основни месечни възнаграждения на Кмета на Община Велинград,кметове на кметства и кметски наместници. РЕШЕНИЕ 325
 9. Допълнение на чл.36 от Наредбата за МДТ. РЕШЕНИЕ 326
 10. Предложение от д-р Йорданка Савова – управител на “МБАЛ-Велинград” относно отпускане на средства за изграждане на аспирационна система на болнична кухня.  РЕШЕНИЕ 327
 11. Изменение на решение №296/27.07.06г. РЕШЕНИЕ 328
 12. Премахване на част от улица между кв.3445 и 3442 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 329
 13. Промяна на североизточната имотна граница на имот пл.№7689 в кв.374 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 330
 14. Промяна на източната улична регулация в кв.390 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 331
 15. Частично изменение на улична регулация в с.Юндола. РЕШЕНИЕ 332
 16. Попълване на кадастралния план в кв.1432 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 333
 17. Разрешава образуване на нов имот в кв.681 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 334
 18. Разрешение за изграден обект в кв.1 по плана на с.Побит камък да остане на рег.граница. РЕШЕНИЕ 335
 19. Допълнение на програмата за ДМА. РЕШЕНИЕ 336
 20. Молба от директор на ПГГС “Христо Ботев”. РЕШЕНИЕ 337
 21. Одобряване на средства за ликвидиране на нерегламентирани сметища в с.Кръстава. РЕШЕНИЕ 338
 22. Продажба на УПИ ІV в кв.93 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ 339
 23. Предоставяне на зала в ОДК на спортен клуб “Импулс”. РЕШЕНИЕ 340
 24. Удължаване срока на договор на помещение  находящо се в гр.Сърница. РЕШЕНИЕ 341
 25. Придобиване на недвижим имот по чл.33 от ЗС в кв.428 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 342
 26. Придобиване на недвижим имот по чл.33 от ЗС в кв.345 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 343
 27. Ред за проектиране и изграждане на огради на санитарно-охранителни зони и законността на извършеното строителство на огради от Басейнова дирекция. РЕШЕНИЕ 344РЕШЕНИЕ 345
 28. Ликвидиране на съсобственост в кв.237 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 346
 29. Ликвидиране на съсобственост в кв.68 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 347
 30. Ликвидиране на съсобственост в кв.1 по плана на с.Юндола – “Андела”. РЕШЕНИЕ 348
 31. Откриване процедура за продажба на петно, находящо се в кв.5 в м.”Черновръх”.  РЕШЕНИЕ 349
 32. Изплащане на сума на ЖСК “Орфей”. РЕШЕНИЕ 350
 33. Отчуждаване на имоти в с.Рохлево.   РЕШЕНИЕ 351
 34. Разглеждане на жалба-сигнал от общ.съветник Стефан Асенов.РЕШЕНИЕ 352
 35. Образуване на нови имоти в кв.85 на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ 353
 36. Частично изменение на плана в кв.471 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 354
 37. Даване съгласие по чл.149 от ЗУТ за благоустройствени мероприятия пред бюст-паметника на Н.Гяуров.РЕШЕНИЕ 355
 38. Преобразуване на полудневна група в целодневна в ЦДГ “Еделвайс” гр.Велинград.РЕШЕНИЕ 356
 39. Промени в издръжката на ЦДГ “Ю.Гагарин” с.Света Петка. РЕШЕНИЕ 357
 40. Промяна в издръжката на ЦДГ”Кокиче” с.Грашево. РЕШЕНИЕ 358
 41. Частично изменение на плана в кв.397 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ 359
 42. Попълване на кадастъра в кв.601 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 360
 43. Частично изменение на плана за застрояване в кв.59 на гр.Велинград. . РЕШЕНИЕ 361
 44. Частично изменение на плана за регулация в кв.304 на гр.ВелинградРЕШЕНИЕ 362
 45. Проектиране на вътрешна водопроводна мрежа в с.Боровиново. РЕШЕНИЕ 363
 46. Продължаване на договор за наем на петно в кв.27 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ 364
 47. Отчуждаване на имоти в кв.Магерово. РЕШЕНИЕ 365
 48. Образуване на нов УПИ в кв.344 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 366
 49. Откриване на процедура за продажба чрез конкурс на поземлени имоти. РЕШЕНИЕ 367
 50. Удължаване срок на договор в с.Побит камък.РЕШЕНИЕ 368
 51. Молба от ФК “Чепинец”.  РЕШЕНИЕ 369
 52. Докладни от кметски наместник на с.Юндола – 3бр. РЕШЕНИЕ 370
 53. Опрощаване на неправилно получени обезщетения от Гергана Куртиянова и Ваня Иванова от гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 371РЕШЕНИЕ 372
 54. Предложение от кмет с.Рохлево за отпускане на еднократна помощ поради навършване на 100 г. на Фатме Чибукова.РЕШЕНИЕ 373
 55. Обявяване на конкурс за избор на управител на “ВКТВ” ЕООД. РЕШЕНИЕ 374
 56. Приемане на стратегия за развитие на социалните услуги.РЕШЕНИЕ 375
 57. Одобряване на самостоятелни маломерни и слети паралелки за учебната 2006/2007г.РЕШЕНИЕ 376
 58. Закупуване на поземлен имот от 0,548дка в с.Горно Дъбево. РЕШЕНИЕ 377
 59. Даване на съгласие за участие на Община Велинград в програма “Красива България” 2007г.РЕШЕНИЕ 378
 60. Одобряване  отсичането на дървесина в общинска гора в с.Побит камък за прекарване на ел.провод.РЕШЕНИЕ 379
 61. Питания.
Все още няма коментари.

Leave a Reply