Сесия 2006-08-29

  1. Приемане на Стратегия за устойчив туризъм в община Велинград и Велинградския туристически район. РЕШЕНИЕ 303
  2. Отписване на павилион ‘Магазин за хляб и хлебни изделия’ от активите на ОП ‘Спортни имоти и пазари”. РЕШЕНИЕ 304
  3. Удължаване срока на договор за петно в кв.142, Велинград. РЕШЕНИЕ 305
  4. Продажба на ДМА собственост на СОУ ‘В.Левски’. РЕШЕНИЕ 306
  5. Даване съгласие за бъдещо строителство на регионално съоръжение за третиране на ТБО. РЕШЕНИЕ 307
  6. Одобряване на средства за възстановяване оградата на депото за ТБО. РЕШЕНИЕ 308
  7. Допълнително инсталиране на ел.мощност в УПИ І, кв.1434. РЕШЕНИЕ 309
  8. Промяна на имотна граница имот пл.№49, кв.13 Юндола. РЕШЕНИЕ 310
  9. Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ-2830, кв.156. РЕШЕНИЕ 311

10. Избор на доставчик за енергоефективни услуги и извършване на енергоспестяващи мерки. РЕШЕНИЕ 312

11. Предложение до Президента на РБ за награждаване  на почетния гражданин Манол Чолев. РЕШЕНИЕ 313

12. Актуализиране на Решение №53/15.02.2006г. РЕШЕНИЕ 314

13. Изменение на Решение  №300/27.07.2006г. РЕШЕНИЕ 315

14. Изменение и допълнение на Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги. РЕШЕНИЕ 316

15. Участие на общински съветник в 4-та среща на побратимените градове, гр.Митищи. РЕШЕНИЕ 317

Все още няма коментари.

Leave a Reply