РЕШЕНИЕ №221

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.07г., протокол №11.

ОТНОСНО: Годишен отчет по Програмата за чистотата на атмосферния въздух.

На основание чл.21, ал.1, т.13 и т.23 от ЗМСМА, чл.16, ал.3, т.5 от Закона за управление на отпадъците  и след проведено гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет Велинград:

 Р Е Ш И :

Приема годишен отчет за 2006г. по изпълнение на мерките заложени в общинската програма за управление чистотата на атмосферния въздух 2003 – 2010г.

         Приложение: Отчет.

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply