Сесия 2006-07-27

 1. Отчет за изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2006г. РЕШЕНИЕ 266
 2. Утвърждаване на месечна средна брутна работна заплата за дейност “Контролни държавни и  общински органи” и функция “Здравеопазване”. РЕШЕНИЕ 267РЕШЕНИЕ 268
 3. Учредяване на безвъзмездно право на строеж за молитвен дом в кв.77 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ 269
 4. Предложение от читалище “Отец Паисий” – Велинград. РЕШЕНИЕ 270
 5. Откриване на нова автобусна линия Алендарова – Света Петка. РЕШЕНИЕ 271
 6. Закупуване на нови автомобили за нуждите на Общината. РЕШЕНИЕ 272
 7. Одобряване на Меморандум за сътрудничество с Община Юн Фу. РЕШЕНИЕ 273
 8. Обсъждане готовността на училищата за новата учебна година -2бр. РЕШЕНИЕ 274,РЕШЕНИЕ 275
 9. Съгласуване на Бизнес – план изготвен от “ВКТВ” ЕООД – Велинград и “ЕВКК” ООД – София за периода 2006-2008г. РЕШЕНИЕ 276, РЕШЕНИЕ 277
 10. Допълнение на чл.36 от Наредбата за МДТ.  РЕШЕНИЕ 278
 11. Удължаване срока на договор за общински имот в кв.142 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 279
 12. Сключване на анекс и прихващане по договор с ЕТ”Евелина-Катерина Пехливанова”.РЕШЕНИЕ 280
 13. Сключване на анекс и прихващане по договора на Руси М.Пелтеков. РЕШЕНИЕ 281
 14. Заличаване на част от улица в кв.299 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 282
 15. Частично изменение на плана в кв.107 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 283
 16. Преотреждане на част от УПИ в кв.22 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ 284
 17. Попълване на кадастъра в кв.653 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 285
 18. Закупуване на ІІ-ри етаж от сграда находяща се  в кв.403 по плана на гр.Велинград, ул.”Устето” №30. РЕШЕНИЕ 286
 19. Частично изменение на плана за регулация в кв.75 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 287
 20. Частично изменение на плана за регулация в кв.3441 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 288
 21. Отстраняване на техническа грешка в решение №231/29.06.06г. РЕШЕНИЕ 289
 22. Частично изменение на плана в кв.59 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 290
 23. Отдаване на 3бр. помещения под наем в двора на ОУ “Г.С.Раковски” с.Медени поляни. РЕШЕНИЕ 291
 24. Приемане на приватизационната оценка на обект “Иглика”. РЕШЕНИЕ 292
 25. Учредяване безвъзмездно право на ползване на помещение в кв.Сърница за филиал на “Агенция по заетостта”. РЕШЕНИЕ 293РЕШЕНИЕ 294
 26. Промяна на предназначението на УПИ І, кв.39 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ 295
 27. Отпускане на 6 хил.лв. за изграждане на мост в с.Драгиново. РЕШЕНИЕ 296
 28. Отпускане на 20х.лв. за бюст-паметник на Н.Гяуров. РЕШЕНИЕ 297
 29. Преотреждане на част от УПИ №ІІІ в кв.397 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 298
 30. Попълване на кад.план с верни граници в кв.”Асфалтова база”. РЕШЕНИЕ 299
 31. Допълнение на решение №154/27.04.06г. РЕШЕНИЕ 300
 32. Преминаване през уличната мрежа на гр.Велинград от “БТК” АД. РЕШЕНИЕ 301
 33. Предложение от група “За диалог”РЕШЕНИЕ 302
 34. Питания.
Все още няма коментари.

Leave a Reply