Сесия 2006-06-29

 1. Приемане на Програма за развитието на спортната дейност в Община Велинград. РЕШЕНИЕ 220
 2. Приемане на Програма за работата на ОбС – Велинград за ІІ-ро полугодие на 2006г. РЕШЕНИЕ 221
 3. Отчет за изпълнение на решенията на ОбС за първо тримесечие на 2006г.  РЕШЕНИЕ 222
 4. Актуализация на структурата във връзка с вътрешни одитори.  РЕШЕНИЕ 223
 5. Оспорване на решение №200/25.05.06г. от Кмета на Община Велинград.  РЕШЕНИЕ 224
 6. Приемане на План за действие 2006-2007г. към Общинска стратегия за закрила на детето.  РЕШЕНИЕ 225
 7. Приемане на Наредба на Общински съвет – Велинград за пожарна безопасност и защита на населението.  РЕШЕНИЕ 226
 8. Увеличаване на представителните разходи на Председател ОбС.  РЕШЕНИЕ 227
 9. Утвърждаване на нови транспортни схеми.  РЕШЕНИЕ 228
 10. Отпускане на средства за закупуване на  хемодиализен апарат за “МБАЛ-Велинград” ЕООД.  РЕШЕНИЕ 229
 11. Съгласие за подписване на меморандум с “Алианс за балансирано и устойчиво развитие на общинските територии”.  РЕШЕНИЕ 230
 12. Отпускане на средства за закупуване на контейнери за смет за с.Юндола.  РЕШЕНИЕ 231
 13. Закриване на самостоятелна медикотехническа лаборатория.  РЕШЕНИЕ 232
 14. Отчуждаване на имот пл.№7160 в кв.173 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ 233
 15. Промяна на договор за ОПС №16/2003г. в с.Света Петка.  РЕШЕНИЕ 234
 16. Удължаване срока на договори в гр.Сърница.  РЕШЕНИЕ 235
 17. Провеждане на конкурс на помещение за банков офис.  РЕШЕНИЕ 236
 18. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на градска тоалетна.  РЕШЕНИЕ 237
 19. Провеждане на конкурс за петно в кв.420А на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ 238
 20. Промяна на улична регулация в кв.170 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ 239
 21. Преотреждане на част от УПИ в кв.3971 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ 240
 22. Попълване на кадастралния план в кв.226А по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ 241
 23. Разглеждане на молба от Миланка Арнаутска за преразглеждане на решение в кв.408 по плана  на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ 242
 24. Продажба чрез конкурс на земеделски имот в землището на с.Драгиново.  РЕШЕНИЕ 243
 25. Построяване на масивна сграда в кв.414А по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ 244
 26. Частично изменение на  плана за регулация в кв.65 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ 245
 27. ЧИПРЗ на УПИ VІІІ в кв.190 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ 246
 28. Разрешение за преминаване през улична мрежа за прокопаване от БТК-АД.  РЕШЕНИЕ 247
 29. Попълване на кадастъра в кв.414 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ 248
 30. Продажба чрез конкурс на УПИ за трафопост в кв.177 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ 249
 31. Ликвидиране на съсобственост в кв.48 по плана на гр.Сърница.  РЕШЕНИЕ 250
 32. продажба чрез търг на УПИ в кв.13 по плана на с.Магерова.  РЕШЕНИЕ 251
 33. Ликвидиране на съсобственост в кв.85 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ 252
 34. Отчуждаване на имоти в с.Кандови.  РЕШЕНИЕ 253
 35. Процедура за продажба чрез таен търг на УПИ в кв.93 по плана на с.Драгиново.  РЕШЕНИЕ 254
 36. Ликвидиране на съсобственост в кв.22 по плана на гр.Сърница.  РЕШЕНИЕ 255
 37. Удължаване на срока за ОПС в кв.97 по плана на с.Драгиново.  РЕШЕНИЕ 256
 38. Удължаване срока за ОПС в кв.99 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ 257
 39. Сключване на срочен договор за съвместна дейност.  РЕШЕНИЕ 258
 40. Учредяване на безвъзмездно право на строеж за молитвен дом в кв.77 по плана на с.Драгиново.  РЕШЕНИЕ 259
 41. Отпускане на парична помощ.  РЕШЕНИЕ 260
 42. Опрощаване на данъчни задължения на Иванка Кръстева и Емел Герина от гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ 261,РЕШЕНИЕ 262
 43. Промяна на предназначението на УПИ І, кв.39 по плана на гр.Сърница.  РЕШЕНИЕ 263
 44. Осъществяване на контрол по събиране на постъпленията от туристическата такса. РЕШЕНИЕ 264
 45. Прекратяване на анекс към договор на Б.Андреев.   РЕШЕНИЕ 265
Все още няма коментари.

Leave a Reply