РЕШЕНИЕ №42

  

ОТНОСНО: Одобряване обща численост и структура на Общинска администрация Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.2 и ал.2, чл.15, ал.2, изр.второ от ЗМСМА, във връзка с писмо ФД-59/18.11.2011г. на Министър на финансите, във връзка с чл.114, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация  и след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И:

           

1. Одобрява обща численост и структура на Общинска администрация Велинград от седемдесет и две щатни длъжности, разпределени, както следва:

 

№ по ред

 

Дирекция,отдел

 

 

 

Численост

брой

1.

1.

Секретар на община

1

                                                   ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ                                                  26,5

І.

Отдел “Образование, култура и вероизповедание”

4,5

 

II.

Дирекция “Финансова счетоводна дейност”

7

IІІ.

      Дирекция ”Административно-правно и информационно обслужване ”

14

 

 

Отдел”Административно-правен”

7

 

Отдел ”Гражданска регистрация и административно обслужване”

6

 

 

                                        СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ                                45,5

Главен архитект – пряко подчинен на кмет

1

ІV.

Отдел”Кадастър, регулация и застроителни планове”- пряко подчинен на кмет на община

6,5

V.

Отдел”Инвестиции,строителство и инфраструктура” – Пряко подчинен на кмет на община

8

 

 

VI.

Отдел “Управление на общинската собственост”

6

VІІ.

Дирекция „Европейски програми и проекти”

 

7

VІІІ.

Дирекция „Данъци и такси” – пряко подчинена на Кмет на община

14

Отдел „Местни приходи” 

9

  Отдел „Ревизии, събиране и контрол”

4

Пряко подчинен на кмет на общинаФинансов контрольор

1

ІХ..

Звено за вътрешен одит   пряко подчинено на кмет на община

2

     Обща численост: 72 щатни броя  

           

2. Съкращения и трансформации

…………………………………

 

Все още няма коментари.

Leave a Reply