Сесия 2006-02-23

 1. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
 2. Програма за реализация на общински план за развитие 2006-2007г.
 3. Докладна записка от д-р Савова относно осигуряване на средства.
 4. Предложение от д-р Савова относно промени в структурата на “МБАЛ”.
 5. Участие на Община Велинград в проект “Местно икономическо развитие и маркетинг на българските общини”.
 6. Актуализиране състава на временна комисия за изпълнение на приватизационните, концесионните  и дружествени договори.
 7. Конкурс за отдаване под наем на помещения в кв.15 и кв.134 по плана на гр.Велинград.
 8. Обособяване на ново петно и провеждане на конкурс в кв.42 по плана на с.Драгиново.
 9. Удължаване срока на договори за отдаване под наем на три броя петна.
 10. Провеждане на международен Джаз-фестивал за периода 18-27 август 2006г.
 11. Попълване на кадастралния план в кв.22 на гр.Сърница.
 12. Попълване на кадастралния план в кв.39 на гр.Сърница.
 13. Попълване на кадастралния план в кв.75 на гр.Велинград.
 14. Попълване на кадастралния план в кв.3442 на гр.Велинград.
 15. Изменение на рег.план в кв.1131 по плана на гр.Велинград.
 16. Ликвидиране на съсобственост в кв.142 на гр.Велинград.
 17. Приемане оценка на имот в кв.101 на гр.Велинград по решение №24/2006г.
 18. Приемане оценка на имот в кв.420 на гр.Велинград по решение №25/2006г.
 19. Продажба на общежитие при болница.
 20. Кабелно радио – Велинград.
 21. Издаване на разрешение за преминаване на ел.кабел в с.Св.Петка.
 22. Разрешение за благоустройство на тротоарна площ на улица с ос.т.198Адо ос.т.№206Е.
 23. ЧИПР в кв.278 на гр.Велинград.
 24. Разрешение за надстрояване на сграда в кв.75 по плана на гр.Велинград.
 25. Изменение на плана на регулация в кв.408 по плана на гр.Велинград.
 26. Ново застроително петно в кв.226а по плана на гр.Велинград.
 27. Приемане план-програма за честване на 50 год.творческа дейност на Н.Гяуров.
 28. Съгласие за съфинансиране на проект за публично частни партньорства-2бр. проекто решения.
 29. Произнасяне на ОбС по преписка на Районна прокуратура за УПИ ІХ, кв.14 по плана на с.Света Петка.
 30. Изменение на решение №51/2006г.
 31. Отпускане на средства за закупуване на компютри за нуждите на Общинска администрация.
 32. Даване съгласие за ОПС на Малин Чулев от кв.Анезица.
 33. Питания.

Все още няма коментари.

Leave a Reply