Сесия 2005-03-31

  1. Създаване на нова ал.2 към чл.11 от Правилника за работа на ОбС. РЕШЕНИЕ 63
  2. Изменение и допълнение на Наредба №1 на Община Велинград. РЕШЕНИЕ 64
  3. Удължаване срока на договор с Борислава Василева, наемател на магазин №14 – “Зеленчуков магазин”. РЕШЕНИЕ 65
  4. Удължаване срока на договор в кв.111 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 66РЕШЕНИЕ 67
  5. Допълнение към Концесионен договор, относно изграждане на нов външен басейн от “М&Т Пройчеви” ООД- 2бр.проекто решения.РЕШЕНИЕ 68РЕШЕНИЕ 69
  6. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо се в двора на ОУ “М.Драгинов” с.Драгиново. РЕШЕНИЕ 70
  7. Избиране на съдебни заседатели за Пазарджишки окръжен съд.РЕШЕНИЕ 71
  8. Осигуряване на средства от “Приватизация” за кметство с.Побит камък. РЕШЕНИЕ 72
  9. Поправка на грешка в ОПС в УПИ VІІ, кв.391 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 73

10. Удължаване срока на ОПС в УПИ Х на кв.17 на с.Побит камък. РЕШЕНИЕ 74

11. Прекратяване съсобственост върху имоти в кв.9 по плана на с.Медени поляни. РЕШЕНИЕ 75

12. Преобразуване на частна общинска собственост в публична общинска собственост. РЕШЕНИЕ 76

13. Попълване на кадастрален план в кв.316 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 77

14. Опрощаване на обезщетение за безработица на Муса Зенер Вехов от с.Кръстава. РЕШЕНИЕ 78

15. Допълнение на Решение №337/28.10.2004г.-3бр. проекто решения. РЕШЕНИЕ 79,РЕШЕНИЕ 80РЕШЕНИЕ 81

16. Даване съгласие за участие на Община Велинград в проекти за с.Драгиново-2бр. РЕШЕНИЕ 82РЕШЕНИЕ 83

17. ЦДГ “Фантазия”. РЕШЕНИЕ 84

18. Отпускане на средства от Ф”Приватизация” – 800лв. за с.Грашево. РЕШЕНИЕ 85

19. Отпускане на средства от Ф”Приватизация” – 15000 за енергийна ефективност + 5000лв. за  актуализация на проект “ОУ с.Бирково”. РЕШЕНИЕ 86

20. Даване съгласие за изготвяне на проект за с.Кръстава. РЕШЕНИЕ 87

21. Подписване на анекс към договор между Община Велинград и “ОББ” АД. РЕШЕНИЕ 88

22. Избор на новоизбран съветник в комисии. РЕШЕНИЕ 89

Все още няма коментари.

Leave a Reply