РЕШЕНИЕ №237

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.07г., протокол №11.

                                                   ОТНОСНО: Замяна на имоти.

На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.40, ал.1, във връзка с чл.34, ал.4 от ЗОС  и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

17

3

2

22

29

Общински съвет Велинград:

 Р Е Ш И :

         1.Дава съгласие за замяна на собствения си УПИ VІІІ – 7221 в кв.3973 по плана на гр.Велинград, целия от 2 759кв.м., отреден за производство и услуги, с поземлен имот в земеделски територии с начин на трайно ползване – ливада, в м. „Шумнато дере“ целия от 2 950кв.м., съставляващ имот №072073, собственост на Георги Спасов Велев.

         2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законови процедури по извършване на сделката, в т.ч. уреждане на разлика в цена.

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply