Програма за управление на Община Велинград 2011 – 2015г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

- ОСНОВНИ ЦЕЛИ

- ПРИОРИТЕТИ

- ДЕЙНОСТИ

- СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ПРИОРИТЕТИ НА РАЗВИТИЕ, КОИТО СА ЗАЛЕГНАЛИ В ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Програмата за управление на община Велинград 2011-2015г. се изготвя при следните доминиращи факти, които предопределят приоритетите на управленска дейност в по – голяма част от периода, а именно:

- икономическа и финансова стагнация;

- предстоящ нов програмен период 2014 – 2020г. за договаряне на предстоящите схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за приоритетите на което договаряне към настоящия момент няма яснота.

- високо ниво на безработица, особенно за ниско квалифицирани и по – ниско образовани хора

Предвид гореизложеното, основните приоритети в управлението считам, че следва да бъдат насочени към:

1. Провеждане на политики за финансова стабилност на община Велинград;

2. Подготвяне на Стратегия за развитие на община Велинград за периода 2014 – 2020г. и План.

3. Използване на финансовия ресурс от местни приходи и държавна субсидия по Програмата за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи приоритетно за съфинансиране на проекти по оперативни програми.

4. Продължаване на добрите практики за изготвяне на социално ориентирани проекти за осигуряване на заетост и социални услуги в общността чрез финансиране от оперативни програми, национални програми, които могат да преминат като държавно делегирана дейност.

5. Подкрепа за туристическия бранш – в качеството му на основен в икономиката ни отрасъл, изразяваща се в разработване и търсене на финансиране на проекти, които осигуряват атрактивна и привлекателна среда при балансирано териториално и селищно устройство с предпазване на град Велинград от презастрояване.

6. Запазване ниво на предоставяни социални услуги от община Велинград при балансирано управление в рамките на законоустановените правила и възможности на общинския бюджет.

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

Основна цел на Програмата за управление е създаването на условия за развитие на община Велинград до2015 г. с главно внимание към подобряване качеството на живота, постигане ръст на заетостта и доходите на населението и превръщането на Общината в екологично чиста ваканционна територия с добре устроена жизнена, курортна и бизнес среда. Акцентът е върху повишаване привлекателността  и атрактивността на Общината като балнеолечебен и туристически център.

1. Финансово стабилна община;

2. Яснота за насоките в бъдещото развитие на община Велинград, обективирано чрез Стратегията, която ще бъде приета и Общия Устройствен план на община Велинград. Създаване на предпоставки за предвидимост от бизнеса на действията и политиките на органите на публичната власт;

3. Постигане на по – голям резултат от изпълнени обекти (както строителни, така и социални) с по – малко собствен финансов ресурс;

4. Създаване на по – поносими условия за преодоляване на кризата от финансово по – уязвимите ни съграждани;

5. Подкрепа за отрасъла, осигуряващ най – много работни места.

І. ТУРИЗЪМ И СПОРТ  

А/ Основни приоритети:

- Създаване на предпоставки за превръщане на община Велинград от сезонен в целогодишен курорт чрез развитие на балнеолечение, СПА- туризъм, ски спорт, водни спортове, селски, ловен, риболовен, планински пешеходен туризъм, колотуризъм и възможности за съчетаното им използване, с чиста природа, качествено равнище на живот, съхранени духовни ценности, с висока степен на образованост и равни шансове на всички свои райони и социални групи

Б/ Основни цели :

- Превръщане на Велинградския туристически район във водеща туристическа дестинация в балнеолечението и спа-туризма с трайно предлагане на целогодишен туристически продукт;

- осигуряване на защита и баланс на интересите на всички участници в туристическото обслужване;

- недопускане на силно развити неустойчиви форми на туризма, свързани с промяна на естествения ландшафт, мащабни застроявания, увреждане на природата

В/ Дейности и срокове:

1. Изпълнение по проект «Устойчиво и интегрирано развитие на град Велинград» за изработване на Стратегия за развитие

Срок – 2012 – 2013г.

2. Изработване и изпълнение на проекти

2.1. по ОП «Регионално развитие», схема за безвъзмездна финансова помощ «Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите»

Срок – 2012г.

2.2. по ОП «Регионално развитие», схема за безвъзмездна финансова помощ «Зелена и достъпна градска среда»

Срок – 2012г.

2.3. по ОП «Околна среда», ос3 «Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие» – Реклама на защитените местности, защитените редки растения и животни- за туристи- природолюбители

3. Изпълнение на проекти, свързани с обогатяване на живота ни в сферата на културата

Проект по ОП «Регионално развитие» «Светът е сцена, а всички ние сме актьори»

Срок – 2013г.

4.  Разширяване на дейността на ОП «ИЦМСБ» с оглед:

-  развиване на дейности, свързани със задоволяване на обществени потребности, касаещи и сферата на туризма, включително чрез създаване и управление на база – данни за туристическите услуги, атракциите, обектите на културно- историческото наследство и минералните води;

- обединяване на усилията с туристическите дружества с цел запазване на традиционните и създаване на нови екопътеки и туристически маршрути. Предоставяне на услуги, свързани с дейността включително за обекти от културно историческото ни наследство – античното тракийско светилище над «Клептуза» и на връх «Острец», средновековната църква на връх «Острец», обект «Свети Илия», средновековна крепост «Градот»

Срок за изменение на Правилник – 2012

Срок за изпълнение – до март 2013.

5. Създаване на предпоставки – чрез данъчната политика, за подпомагане и стимулиране на семейния бизнес, свързан с предоставяне на места за подслон и настаняване на обекти с  не повече от 20 стаи /1 и 2 звезди/

срок 2012,2013,2014,2015г.

6.  Разработване на инвестиционен проект за облагородяване в района на Чепинската баня- «топилата», като изключително характерна и специфична природна забележителност.

7. Търсене на безвъзмездно/процент участие за финансиране изпълнението на проект «Тепавицата»

Срок 2015

8. Проучване за подходящ терен за спортен комплекс и осигуряване на средства за проектиране

9. ЗУТ Съобразяване на план- приема по списъка на професиите за обучение в съответствие с търсенето на пазара на труда, вкл. в сферата на туризма.

срок- ежегодно

ІІ. УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ОКОЛНА СРЕДА

А/ Основни приоритети:

- създаване на устройствени предпоставки за цялостно планомерно развитие на територията на община Велинград, обуславящи добър инвестиционен климат и подпомагане на инвестиционните намерения на бизнеса при надлежна охрана на обществения интерес, гарантирано чрез създаването на необходимите планове, представляващи закона за развитие на териториите и разработени на база приетите стратегии за развитие на община Велинград;

- осигуряване на нормативни предпоставки за създаване на ред при възможностите за упражняване на оперативна самостоятелност при взимане на управленски решения;

- развитие на инфраструктурата като първостепенно условие за постигане на устойчив икономически растеж и за привличане на инвеститори;

- създаване на предпоставки за чиста околна среда

Б/ Основни цели:

- създаване на максимално добри предпоставки за инвестиционни инициативи;

- предвидимост и яснота в устройственото планиране;

- обществен ред и контрол по прилагане на законодателството;

- систематизиране и персонализиране на отговорностите по изпълнение на контролни функции;

- намаляване на сроковете за извършване на технически услуги;

- намаляване на разходите за транспортиране на битови отпадъци до регионално депо чрез създаване на възможност за сепарирането им и предприемане на действия за определяне на претоварна площадка.

В/ Очаквани резултати:

- развитие на Велинград и населените места в община Велинград;

- предпазване на гр. Велинград от презастрояване;

- яснота за осигуряване на инфраструктурата с възможности за ясно извеждане на приоритетните обекти;

- създаване на предпоставки за добър естетически вид на града и единна концепция при оформяне на оградите;

- опазване и подобряване на зелената система, даваща една от основните характеристики на Велинград като курортен град;

- създаване на възможности за ефективно използване на незастроени поземлени имоти преди стартиране на инвестиционни инициативи чрез използване на възможностите съгласно Закон за устройство на територията;

- подобряване на административното обслужване на граждани и юридически лица чрез намаляване на законно регламентираните срокове за издаване на документи

Г/ Дейности и срокове:

1. Приемане на общ устройствен план на община Велинград

срок за приемане – 2012г.; срок за одобряване -2013г.

2. Основни транспортно- комуникационни връзки – осигуряване на институционална подкрепа поради факта, че същите са републиканска пътна мрежа.

2.1. Проектиране и изграждане на обходен път на гр. Велинград по трасе Велинград, Кемера, Пашови.

Цели:

- изнасяне на транзитното движение извън града;

- намаляване на вредните емисии и шума, отделяни от моторните превозни средства;

- запазване на настилките и безопасност на движението;

- безопасност и визия на Велинград като туристически център;

- пряка връзка с международни коридори

Изграждане – в съответствие с програмата на ИАП

2.2. Политика по финансиране на общинска пътна инфраструктура чрез МРРБ

Концепция: Исканията се съобразяват с принципа за цялостно приключване на съответния обект с оглед приемане.

2.3. Политиката за финансиране по строителни обекти се определя ежегодно чрез «Програмата за финансиране на капиталови разходи и придобиване на дълготрайни материални активи».

Допълнителни мотиви:

Създаване на реална възможност за публично обсъждане на политиката в съответната сфера в съответствие със ЗОБ с възможност за участие и на кметовете на кметства.

3. Представяне на публичен отчет пред Общински съвет за прилагане на градоустройствените планове, включително актове за допуснато изработване на проект на нов ПУП или изменение на ПУП в процес на изработване на ОУП.

срок- ежегодно януари- февруари за предходна календарна година

4. Нормативна дейност

4.1. Определяне на общи изисквания към оградите /вид, форма, височина, материали и др./ в съответствие с видовете устройствени зони и територии – чл.48,ал.2 Закон за устройство на територията.

срок 2012г.

4.2. Изготвяне на проект на наредба по чл.69 от Закон за устройство на територията за изграждане на проводи и съоръжения на техническата инфраструктура за сметка на собствениците.

срок 2013г.

4.3. Изготвяне на проект на наредба по чл.55 от Закон за устройство на територията за реда за използване за временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия, обекти за спортни дейности и площадки за игра на незастроени поземлени имоти в периода до реализиране на подробния устройствен план.

срок 2013г.

4.4. Изготвяне на проект на наредба по чл.157,ал.5 от Закон за устройство на територията за използване на части от тротоари, свободни обществени площи, както и част от улични платна за временни строителни площадки

срок 2013г.

5. Подготвяне на проект по ОП «Околна среда», ос 2 «Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци» с община Пазарджик в партньорство с всички общини на територията на област Пазарджик

6. Осигуряване на финансиране по ОП «Околна среда», ос 1 «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води»  и изпълнение

6.1. Пречиствателна станция и канализационна мрежа гр. Велинград

6.2. Пречиствателна станция и канализационна мрежа гр. Сърница

Срок – 2012, 2013, 2014, 2015г.;

7. Анализи и проучвания за изграждане на МВЕЦ;

срок – 2014

8. Оцифряване на останалите 20 % на съществуващия кадастрален план на гр. Велинград с попълване на съществуващия законен сграден фонд – за общинската собственост

срок 2013

9. Предприемане на съвместни съгласувателни действия с Агенция по кадастър на възможността за изготвяне на кадастрална карта за м. Крушата в гр. Сърница и последващо изготвяне на улично- регулационен план.

срок 2013

10. Засилване на контролната дейност по отношение на одобряване на подробни устройствени планове, при които в границите на урегулираните поземлени имоти не са предвидени места за паркиране и частта за озеленяване – постоянен.

11. Изпълнение на проекти:

11.1. «Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с. Биркова, с. Враненци и с. Горна Дъбева»

Срок 2012-2014

11.2. «Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с. Грашево»

Срок 2012-2014

12. Подготвяне на проекти за финансиране от европейски фондове, свързани с енергийна ефективност.

Срок – 2015

В тази част работата, свързана с планирането и изготвянето на програма е затруднено поради факта, че предстои нов програмен период 2014 – 2020г. за договаряне на предстоящите схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по което няма яснота за приоритетите при водене на преговори.

Поради изложеното Програмата за управление в часта й дейности остава отворена.

ІІІ. ФИНАНСОВО – ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

а/ Основна цел на работата през 2012 и2013 г. е подобряването на финансовото състояние на община Велинград в условия на финансово – икономическа криза.

Б/ Основните приоритети за постигане на целта се дефинират в две насоки – както чрез повишаване на приходите, така и чрез намаляване на разходите.

Като неотложна дейност се предвижда внасяне на програма с конкретни мерки в срок до месец февруари 2012г..

Дейностите за повишаване на приходите включват:

- внасяне на Стратегия за управление на общинската собственост не по – късно от месец януари 2012г.;

- внасяне на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост не по – късно от месец януари на съответната година;

- извършване на цялостна проверка по плановете на всички населени места за наличие или не на недекларирани имоти и предприемане на изискуемите по закон действия с оглед повишаване на данъчните приходи и приходите от такса битови отпадъци;

срок за приключване на работата на отдел «КРЗП» гр. Велинград – края на февруари 2012г.;

за останалите населени места – края на месец март;

- предприемане на действия по доброволно събиране на задължения – до края на месец март 2012;

- предприемане на действия по принудително събиране на задължения – до края на 2012 и текущо;

- повишаваене събираемостта на местните приходи – данъчни и от управление на общинска собственост;

- подобряване на контрола, свързан с ползване без правно основание на общинска собственост, включително ползване на общинска собственост от суперфициари

Срок – постоянен

- извършване на контролна проверка за декларирани дани за право на ползване на урегулираните поземлени имоти, върху застроителни петна в които Общината е учредила право на строеж

Срок – юли 2013

- повишаване на контрола върху дейността на главен архитект, свързана с издаване на разрешения за строеж на огради на общински УПИ, в които има учредено право на строеж

Срок – постоянен

- обособяване на платени паркинги

Срок – 2013

Дейностите за намаляване на разходите включват:

- намаляване на числеността на персонала на общинска бюджетна издръжка – януари 2012;

- спазване на правилата, установени с утвърдените процедури за финансово управление и контрол – постоянен;

- преглед на интегрираната система по качество и финансово управление и контрол и при необходимост – актуализация с приоритет правилата за мониторинг и контрол – юли 2012г., март 2013г., март 2014г., март 2015г.

- извършване на контрол за съответствие на разходите за предоставяне на услуги по ЗМДТ с размера на определените за това такси

март 2012г.;

- подобряване на контрола върху качеството на работа на служителите, извършващи проверки за видове и количества извършени работи – постоянен;

- подобряване на контрола по прилагане на СФУК в част предварителен контрол за поемане на задължение, предварителен контрол за извършване на разход и последващ контрол;

- създаване на щатна длъжност «финансов контрольор»

Февруари 2012;

- подобряване на ефективността в работата на служителите, включително чрез неформ. водене на форма 76.

постоянен

В/ Очакван резултат

- Финансово стабилизиране в условия на икономическа криза чрез подобряване на контролните дейности;

ІV. ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ПРИХОДНА ПОЛИТИКА, ВОДИ

А/ Основни приоритети:

- насочване на усилията към извършване на разпоредителни сделки за общински поземлени имоти, които са с учредено право на строеж

- запазване на 100% дялове на Общината в търговските дружества;

- реализиране на стопанската дейност на Общината приоритетно чрез общински предприятия и общински дружества със 100% капитал;

- извършване на ремонти на сграден фонд – приоритетно чрез програми за безвъзмездна финансова помощ от Европейски съюз

Б/ Основни цели:

Провеждане на последователни политики за ефективно управление на общинската собственост и извършване на разпоредителни сделки при ясни правила;

В/ Очаквани резултати:

- повишаване на приходите;

- извършване на разпоредителни сделки с пряк финансов резултат.

Г/ Дейности и срокове:

1. Съставяне на актове за общинска собственост за земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ.

Срок – 2013

2. Публичен отчет пред Общински съвет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти

ежегодно- м. февруари за предходна година

3. Стартиране на процедури по управление на урегулираните поземлени имоти, в които са изградени трафопостове

срок – ноември 2012

4. Актуализация на Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на община Велинград- по чл.8 от ЗОС

Срок – 2012

5. Актуализация на Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Велинград в търговските дружества

срок -2012

6. Залагане на средства в “Програма за финансиране на капиталовите разходи и придобиване на  дълготрайни материални активи” на средства, както следва:

- за придобиване на собственост за случаите на частни имоти, попадащи в терени, отредени за озеленяване

срок 2013, 2014, 2015

- за изкупуване на части от имоти, попадащи в поземлени имоти, отредени като общински

срок 2014 и 2015

- по предложения на граждани за изкупуване от общината на сгради, построени чрез отстъпено право на строеж върху общински ПИ

Срок – в зависимост от социалната политика

7. Изпълнение на проекти, свързани със саниране на общински сгради, учебни и детски заведения, болница

7.1. Проект „Подобряване на енергийната ефективност в училища и детски градини в община Велинград” ЦДГ „Мир” в гр. Сърница, СОУ „Христо Смирненски”- Света Петка, ОДЗ „Слънчице”, ЦДГ „Еделвайс”, ОУ „Иван Вазов” – Пашови, ОУ „Кръстава”

срок- 2012 -2013

7.2. Проект „ Ремонт, обновяване и оборудване на „МБАЛ Велинград”

срок- 2012 -2014

7.3. Проект „Подобряване на социалната инфраструктура” – за сградата на Център за обществена подкрепа на ул. „Цар Самуил” №2

Срок – 2013

8. Води:

8.1. Възлагане изготвянето на предпроектни проучвания за геотермално отопление на общински сгради в Драгиново – схеми, (сградите на ЦДГ “Пролет” и ОУ “Методи Драгинов”, кметство, джамия и читалище) и Велинград (ЦДГ “Радост”, Детски мир-Каменица” “Еделвайс”, двете сгради на общината) и на доклад за експлоатационните ресурси на предоставените две находища

Срок – 2012г.

8.2.  Предприемане на съгласувателни действия с държавните органи за предоставяне на община Велинград на находищата с минерална вода в Лъджене и Чепино.

Срок 2012г.

8.3. Предприемане на допустимите съгласно закона действия за осигуряване с минерална вода на кварталните чешми

срок – постоянен

9. Провеждане на политика по запазване на възможността за ползване от личните лекари на помещения – общинска собственост, в населените места от община Велинград при преференциални цени.

срок- постоянен

10. Разработване на програма за ефективно управление на земеделските и горски ресурси на община Велинград Провеждане на политика по предоставяне на общински мери и пасища при стриктно спазване на обществения интерес.

срок – 2013

26. Продължаване на политиката по съдействие за охрана на земеделски земи

Срок – постоянен

27. Изготвяне на технически паспорти на общинските обкти

Срок – в зависимост от бюджет

V. ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

А/ Основен приоритет

- Устойчивост в развитието на образованието

- Удовлетворяване на потребностите на гражданите от социални услуги

- създаване на условия за масово спортуване на децата

Б/ Основни цели

- Максимален обхват на децата в предучилищната и задължителна училищна възраст;

- Разкриване на нови форми и увеличаване на обема на съществуващите социални услуги, ако са на проектен принцип или с възможност за финансиране като делегирана от държавата дейност;

- Повишаване на ангажираността на малолетни и непълнолетни деца в извънучилищни мероприятия;

- Иницииране на контакти с оглед подобряване на сътрудничеството с неправителствени организации, граждански сдружения и фондации;

В/ Очаквани резултати

- Повишаване на качеството на образованието

- Подобряване на работата с малолетните и непълнолетните за преодоляване и превенция на противообществените прояви, насилието и употребата на алкохол, цигари и наркотици

Г/ Дейности и срокове

1. Разработване на проекти по ОП «Развитие на човешките ресурси» за финансиране на социални услуги в общността и проекти за деца в риск в зависимост от отворените схеми за безвъзмездна финансова помощ и изпълнение на проектите

1.1. «Личен асистент»

Срок – 2012г. и 2013г.

1.2. «Социален асистент»

Срок – 2012г. и 2013г.

1.3. «Домашен помощник»

Срок – 2012г. и 2013г.

1.4. проект «И аз имам семейство» по ОП «РЧР»

Срок – 2012г.

1.5. проект «Личен асистент» по ОП «РЧР»

Срок – 2012г., 2013

1.6. Осигуряване на щат към клуб «Зорница»

1.7. проект «Бъдете с нас и ний сме като вас», с който се цели създаване на условия за подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности

Срок – 2013

2. «Социално предприятие за хора в неравностойно положение»

Срок – 2012 – 2015

3. Продължаване на създадените добри практики за разработване на проекти по национални и други програми, обявяв.от посолствата проекти в образователната и социалната сфера и тяхното управление и изпълнение

3.1. проект «Обществена трапезария» по НП към МТСП

Срок – 2012г.

3.2. проект «От национални помощи към осигуряване на заетост»

4. изпълнение на проект «Подобряване на социалната инфраструктура за деца и младежи в община Велинград» по ОП «РР»

Срок – 2012 и 2013

5. изпълняване на финансиран от СБ проект «Център за социално включване» за деца от 0 до 3  и до 7 год.

Срок – 2013

6. Запазване на дейността на « Домашен социален патронаж»

7. Изготвяне на проект на общинска програма за осигуряване на обществено полезен труд на лицата, подлежащи на социално подпомагане, съгласно ЗСП

срок: януари на съответната година

8. Изготвяне на проекти на планове за развитие на социалните услуги в Община Велинград и отчети

срок: февруари на съответната година

9. Изготвяне на проект на годишна програма за спорта и отчет

срок: януари на съответната година

10. Изготвяне на проект на Стратегия за развитие на образованието в община Велинград и годишни програми

срок за стратегия: февруари на съответната година

срок за отчети: февруари на съответната година

11. Изготвяне на проект на общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от гр.Велинград.

срок: февруари на съответната година

12. Ежегодно представяне в Общински съвет на годишен календар с дейностите в сферата на културата и обвързване на част от мероприятията със знаковите личности на Велинград. Запазване, продължаване и обогатяване на празниците на културата във Велинград. Запазване на традициите в кметствата, свързани с ежегодно провеждане на местни събори.

срок- ежегодно през месец март

13. Популяризиране на българското културно – историческо наследство чрез провеждане на политика за запазване на паметниците на културата и читалищата; иницииране на програми за подкрепа на любителското изкуство; участие във фестивали, празници, изложби чрез мероприятията, включвани и в самия календар на мероприятията в сферата на културата и създаване на постоянно действаща комисия по чл.196 от Закон за устройство на територията.

срок- ежегодно

26. Проучване за осигуряване на терен за детски развлекателен център

срок- 2015

 

VІ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

А/ Основен приоритет

Добро административно обслужване на гражданите

Б/ Основни цели

- намаляване на сроковете за предоставяне на административни услуги;

- подобряване на начина на обслужване и качеството на услугите;

- повишаване на изискванията към общинска администрация с оглед способността й предсказуемо да прилага българското законодателство и законодателството на ЕС.

В/ Очаквани резултати

Повишаване удовлетвореността на гражданите от начина на административното обслужване

Г/ Дейности и срокове

- Повишаване на ефективността при обслужване на граждани чрез въвеждане на едно единно гише /без услугите по ГР/, на което гражданите да получат компетентно и изчерпателно необходимата им информация в удобно за тях време

срок 2013

- Запазване на политиката, свързана с възможността за обслужване на гражданите по населени места при подаване и получаване на част от административните услуги, чрез финансиране на дейността от местни приходи и оптимизиране на съществуващия административен капацитет по места при намаляване нивото на разходи от местни приходи

- Оптимизиране и спазване на всички декларирани срокове за изпълнение на дейности, услуги и др. действия, за които общината отговаря

срок – постоянен

- изграждане на система от правила за случаите, в които се  упражнява оперативна самостоятелност при вземане на решения

срок 2013

- участие на община Велинград в програми за заетост на младежи с висше образование в публичната администрация

срок- ежегодно

 

 

VІІ. ПУБЛИЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА КМЕТ НА ОБЩИНА  АДМИНИСТРА ЦИЯ

А/ Основен приоритет

Прозрачност в управлението на общината на всички нива при спазване на нормативно установения регламент;

Б/ Основна цел

Повишаване на доверието на гражданите на община Велинград в местните институции

В/ Очаквани резултати

Създаване на реална възможност на гражданите да упражняват публичен контрол над всички действия и процеси, засягащи гражданския интерес;

Г/ Действия и срокове

1. Въвеждане на практики за организиране на публични дебати и обсъждания за проблемите и плановете за развитие на общината, както и други мероприятия, организирани от общината, с цел насърчаване на гражданските инициативи и като залог за прозрачност при взимане на важни за гражданите решения

срок- постоянен

2. Регулярна отчетност

- отчет за достъп до обществена информация;

- отчет за състоянието на администрацията;

- отчет по прилагане на градоустройствените планове;

- отчет за състоянието на общинската собственост;

- отчет за изпълнението на бюджета;

- отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет;

- отчет за работата на длъжностните лица, чиято дейност е свързана с установяване на нарушения;

- отчет за изпълнение на програмата за финансиране на капиталови разходи и придобиване на дълготрайни материални активи;

3. Преструктуриране на администрацията с оглед ефективна и качествена работа по проекти, финансирани  от програми на ЕС.

При преструктурирането се запазва принципа “администрацията близко до хората”

срок 2012

4. Откритост, активен диалог и създаване на предпоставки за ангажиране на неправителствените организации, гражданските сдружения, фондациите и бизнеса с дейността на местната власт

срок- постоянен

5. Създаване на възможности за сътрудничество с медиите във връзка с ролята им на ключов комуникатор , ефективен посредник и авторитет пред обществеността.

Оптимизиране на връзките с медиите чрез подобряване на качеството и количеството на предоставяната им информация и привличането им за партньор по конкретни инициативи в съответствие с политиката на съответните медии.

Възприемане на медиите като обществен коректив при реализиране на обществено значими управленски политики на местната власт.

 

 

VІІІ. ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА

А/ Приоритети

- Изграждане и развитие на необходимата инфраструктура за събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчните води;

- Доизграждане, реконструкция и основно ремонтиране на инфраструктурата за питейно водоснабдяване;

- Изграждане и развитие на необходимата инфраструктура за третиране на отпадъци;

- Осигуряване на институционална подкрепа за законодателно решаване на проблема, свързан с третиране на строителни отпадъци

Б/ Основни цели

- подобряване състоянието на водите;

- привеждане в съответствие с европейските норми и стандарти на съществуващото съоръжение за третиране на отпадъците;

- намаляване на общото количество депонирани отпадъци;

- налагане в практиката на системата за разделно събиране на битовите отпадъци

В/ Очаквани резултати

- намаляване на разходите за транспорт и депониране на отпадъци в регионално депо;

- намаляване на общото количество депонирани отпадъци;

- намаляване загубите на питейни води;

- създаване на базисни предпоставки за развитие на Велинград като национален курорт

Г/ Действия и срокове:

1. Проучване за осигуряване на терени за изграждане на открити площадки за:

а/ компостиране на биоразградими отпадъци

б/ депониране на хумусни почви

срок 2012 – предшестващо приемане на ОУП

2. Проучване за осигуряване на терени  за изграждане на площадка за депониране на строителни отпадъци, предшестващо приемане на ОУП

срок 2012

3. Насърчаване на практиките по оползотворяване и повторно използване на строителните отпадъци за сметка на ограничаване на тяхното депониране чрез въвеждане на такси и използване на разрешителния режим – строително разрешение

Депонирането на отпадъци остава основния метод за обезвреждане на отпадъци в Община Велинград.

срок 2012

4. Възлагане на проектиране за изграждане на обектите по тл.1 и 2

срок 2013

5. Възлагане изработването на проекто-план за рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци в гр. Велинград и закрито депо в гр. Сърница

срок 2012г.

6. Предприемане на мерки за почистване или горен изолиращ слой  на нерегламентирани сметища и замърсявания (чрез лицата, отработващи дни), координирано с мерки за разширяване на системите за организирано събиране и транспортиране на отпадъците.

7. Прилагане на Директива 91/271/ЕС за пречистване на отпадъчните води от населени места:

- Изработване на инвестиционни проекти за канализационни мрежи за останалите населени места от община Велинград

срок 2014г.

- Изготвяне на проекти на  канализационни мрежи и селищни пречиствателни станции за отпадъчни води за останалите населени места в Община Велингарад с над 2 000 до 10 000 жители

срок 2014 г.

8. Предприемане на действия по изпълнение на законодателство, свързано с популация на кучета

- Проучване за осигуряване на терен и отреждане за приют за безстопанствени кучета.

- Изготвяне на програма за овладяване популацията на кучетата

срок 2012

- Създаване и поддържане на база – данни в електронен регистър

срок – постоянен

- Подготвяне на инвестиционен проект и осигуряване на средства за приют

срок 2013

Все още няма коментари.

Leave a Reply