РЕШЕНИЕ №413

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.11.09г. с протокол №20.

ОТНОСНО:Изменение на решение №179/27.03.08г., като утвърждава нов състав на Обществения съвет за социални дейности.

На основание чл.35 от Закона за социално подпомагане, чл.52, ал.3 от Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане  и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Изменя решение №179 от 27.03.2008г., като утвърждава нов състав на Обществения съвет за социални дейности:

1.Дияна Кехайова – заместник кмет по социални дейности;

         2.Венко Бозев – общински съветник;

         3.Ели Миланова – Директор Дирекция „СП”;

         4.Сашка Жекова – Началник отдел „Закрила на детето” към ДСП;

         5.Елена Муртира – Главен експерт ДБТ;

         6.Емилия Котошева – Бюро за социални услуги към НЦСР;

         7.Катя Славова – Председател на Клуб на инвалида;

         8.Недялка Стефанова – Директор дирекция „ОКВ” в Община Велинград;

         9.Здравка Гугалова – Директор на комплекс за социални услуги.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply