РЕШЕНИЕ №414

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.11.09г. с протокол №20.

ОТНОСНО:Изменение на решение №397/29.10.2009г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         І.Изменя решение №397/29.10.2009г. така:

         1.В т.1 на мястото на израза „застроена площ 115кв.м.” се поставя израза „застроена площ 73кв.м.”.

         2.В т.1 израза „и №13а – гараж и склад” се заличава.

         ІІ.Останалият текст от решението не се променя.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply