РЕШЕНИЕ №415

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.11.09г. с протокол №20.  
ОТНОСНО:Откриване процедура за отдаване под наем на петно в кв.133 на гр.Велинград.  
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, във връзка с решение №170/2008г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване с  

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

  Общински съвет – Велинград,  

Р Е Ш И :

  1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на общински терен, а именно: петно с площ 20кв.м./двадесет кв.м./, находяща се в УПИ VІ – За озеленяване, кв.133 по плана на гр.Велинград за срок от пет години – публична общинска собственост /АПОС №63 от 17.12.2008г./.Павилиона да бъде поставен съгласно визията приета с решение №170/08г. 2.Определя начална месечна наемна цена за имота в размер на 107,20лв. /сто и седем лева и двадесет стотинки/ с ДДС. 3.Помещението да се използва за търговия и услуги. 4.Разрешава на досегашния наемател да ползва помещението до обявяване спечелил конкурса. 5.Определя за членове на комисията по провеждане на конкурса следните общински съветници – по решение №170/2008г.           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Мустафа Джамбаз/
Все още няма коментари.

Leave a Reply