РЕШЕНИЕ №416

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.11.09г. с протокол №20.

ОТНОСНО:Утвърждаване на оценка за ОПС в кв.752 на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във  връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Утвърждава оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за закупуване земя от Христо Ангелов Петричев и  Янка Петрова Петричева по Заповед №199/22.03.1976г., удостоверение №313/17.04.1976г. за ОПС, Договор от 14.04.1976г. за ОПС и АЧОС №257/08.08.2007г. – ? ид.ч. от УПИ №ХV-4379 с площ 685кв.м. в кв.752 по плана на гр.Велинград, в размер на 10 269,60лв. /десет хиляди  двеста шестдесет и девет лева и 0,60ст./.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply