РЕШЕНИЕ №253

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.07г., протокол №11.

ОТНОСНО: Попълване на кад.план в кв.107 на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §4 от ЗКИР, чл.62 от Наредба №3/2005г. за поддържане на кадастралната карта и след проведено поименно  гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

Общински съвет Велинград:

 Р Е Ш И :

1.Разрешава попълване на кадастралния план на гр.Велинград с нов имот пл.№3892, обособен за сметка на имот пл.№7393 – общински в кв.107 по плана на гр.Велинград.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply