РЕШЕНИЕ №425

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.11.09г. с протокол №20.

ОТНОСНО:Промяна на улична регулационна линия в кв.102 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, становище на главен архитект и заповед №1374/26.10.2009г. на Кмета на Община Велинград за допускане за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Разрешава:

         1.Промяната на уличната регулационна линия на улица с о.т.358-3611, като същата се поставя по реализираните имотни граници на имоти пл.№6959 и 3827 в кв.102 на гр.Велинград, съгласно скицата приложена към решението.

         2.Промяната на предвидената улична регулация на улица с о.т.3085-3089-3090-3091-3093-3094-3095-3096 като същата се уширява и изменя съгласно скицата, приложена към решението.

         3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply