РЕШЕНИЕ №230

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.08.2011г. с протокол №13.

ОТНОСНО: Даване съгласие Община Велинград да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” -„Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градски агломерации”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, след проведено поименно гласуване  с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

  1. Дава съгласие на община Велинград да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 година, операция 1.1. “Социална инфраструктура”, по схема BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градски агломерации”;
  2. Предназначението на сградата/помещенията („МБАЛ Велинград” ЕООД), обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно, за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта;
  3. Съответното лечебно заведение („МБАЛ Велинград” ЕООД), няма да бъде закрито за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта;
  4. Ще бъде осигурен собствен принос по проекта в размер на 28 239,86 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply