РЕШЕНИЕ №231

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.08.2011г. с протокол №13.

ОТНОСНО: Даване съгласие Община Велинград да участва като партньор по Програма «Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки».

На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, след проведеното гласуване  с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие Община Велинград да участва като партньор на местно ниво в проект 0 00071115-Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки” – последен етап.

2.Одобрява текста за Споразумението за сътрудничество по програмата, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящето решение.

3.В изпълнение на т.1 и т.2 от настоящето решение упълномощава Кмета на Община Велинград да подпише от името на Общината съответното споразумение за сътрудничество /Приложение №1/ между Общината, Министерство на културата, Програмата на ООН за развитие на следните читалища/библиотеки на територията на Общината:

  •  Народно читалище „Васил Левски – 1904” кв.Каменица
  •  Народно читалище „Виделина-1946” с.Грашево

4.Задължава Кмета да информира периодично Общинския съвет за изпълнението на програмата на местно ниво.

5.Възлага контрола по изпълнението на настоящето решение на Постоянната комисия по „Образование и култура” към Общински съвет – Велинград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply