РЕШЕНИЕ №434

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 17.12.09г. с протокол №21.

ОТНОСНО:Одобряване оценка за общински имот в кв.554 на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №391/29.10.09г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за общински имот пл.№8240 с площ 19кв.м. в УПИ №І-5619, 8240 в кв.554 по плана на гр.Велинград в размер на 380,00лв. /триста и осемдесет лева/ за заплащане от Верка Христова Кюлева и Соня Христова Шопова.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply