РЕШЕНИЕ №449

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 17.12.09г. с протокол №21.

ОТНОСНО: Програма за развитие на туризма в Община Велинград за 2010г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от ЗМСМА, чл.4, ал.1, Раздел ІІ от Правилника за дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма – Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Приема Програма за развитие на туризма в Община Велинград за 2010г.

Приложение: Програма.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

 

 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В

 

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

 

 

ЗА 2010 ГОДИНА

2009 – Велинград, България

 1. I.                  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Програмата за развитие на туризма през 2010 година е част от Общинскиата стратегия за развитие на устойчив туризъм в Община Велинград и Велинградски туристически район за периода 2006- 2013г. и е естествено продължение на приетата от Общински съвет Програма за 2009 година.

Тя е съобразена с приоритетните задачи за развитие на отрасъла, наличните ресурси в общината, функциониращите туристически фирми, оператори и агенти, както и наличните браншови сдружения.

Политиката на общината за развитието на туризма е определена в Закона за туризма, в който са дефинирани мероприятията, които следва да се изпълнят в съответствие с националната стратегия за развитие на туризма и тяхното функциониране в съответствие с постъпленията от туристически такси и категоризации на туристически обекти на територията на общината.

Програмата следва да бъде изпълнявана с активното участие на водещи организации в сферата на туризма, бизнеса и НПО. Основна роля при изпълнението на програмата ще играе Консултативният съвет по  туризма  и евентуално създадените към него работни групи, с участието и на заинтересовани страни  и доброволци.

Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана съобразно  настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното законодателството и други фактори със стратегическо значение.

II. ЦЕЛИ  НА ПРОГРАМАТА

Програма «Туризъм 2010» цели създаване на условия за устойчиво развитие на туризма на територията на Община Велинград, основавайки се на наличния туристически ресурс, природните и антропогенни дадености на  Велинградски регион, както и на културно- историческото наследство на града чрез:

 • Утвърждаване на Велинград като СПА столица на Балканите и като целогодишна туристическа дестинация в страната, страните от Европейското икономическо пространство и другите основни чуждестранни пазари.
 • Устойчиво решаване на проблемите и  утвърждаване на Община Велинград  като притегателен туристически център
 • Използване на  природните и културно – историческите дадености на територията на общината за развитие на туризма

III. ДЕЙНОСТИ

 

         Видовете  дейности заложени за реализация на Програмата за развитие на туризма през 2010г. в Община Велинград са регламентирани в Приложение №1.

 

IV. ОЧАКВАНИ  РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА

 

 1. Утвърждаване на Община Велинград като целогодишен туристически център
 2. Устойчиво развитие на туризма в Община Велинград
 3. Устойчиво развитие на партньорството между местната власт и туристическите сдружения
 4. Подобряване и повишаване на качеството на туристическите услуги и продукти
 5. Увеличаване броя на туристите, посещаващи Община Велинград

V. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

 

А. Приходна част на програмата за развитие на туризма в Община Велинград през 2010 г.

 

 1. Средствата за развитие на туризма и реализирането на долупосочените дейности, съгласно чл.16, ал.2 от Закона за туризма се набират от:
 • Туристически такси;
 • Такси за категоризиране на туристически обекти по чл.55, ал.4 от ЗТ;
 • Наложени от кмета глоби и имуществени санкции по ЗТ;
 • Средствата, предоставени за изпълнение на целеви програми и споразумения;
 • Дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения;
 • Лихви;
 • Други източници;

     2.  Структурни фондове на ЕС, съфинансиране, осигурено от държавата.

 

Б. Разходна част на програмата за развитие на туризма в Община Велинград през 2010 г.

         Съгласно чл.16, ал.3 от ЗТ приходите от туризъм се изразходват единствено за:

 • Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища, свързващи курортите с аерогари, жп гари и автогари, както и с културните ценности;
 • Опазване, поддържане и развитие на зелените площи;
 • Изграждане на информационни туристически центрове и организация на информационното обслужване на туристите;
 • Реклама в страната и чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината;

VI.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

 

 

         Програмата се реализира до края на 2010 година.

VII. МОНИТОРИНГ

 

         В хода на реализация на програмата се прилага комплекс от мерки за наблюдение и контрол на цялостното изпълнение на програмата, като се извършва:

·  Системна отчетност на изпълнението на програмата по отношение на разходването на средствата и на резултатите от реализацията;

·  Контрол по спазване на изискванията на Закона за туризма;

·  Текущо проследяване на определени основни индикатори за ефективността на програмата.

Все още няма коментари.

Leave a Reply