РЕШЕНИЕ №458

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 17.12.09г. с протокол №21.

ОТНОСНО:Входен знак на Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.4 от ЗОС, чл.14, ал.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.56 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

20

0

2

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.С цел благоустройство на градската среда, създаване на по-добър облик за гостите и жителите и подобаваща символика на SPA – столицата на Балканите – Велинград, приема вариант втори на входен знак /скулптурен символ/ на Велинград – по проект на скулптора Любомир Добрев – ЕТ „Артлик” София, гр.София, ж.к. „Дружба” № 36, БУЛСТАТ – 116001820 – по приложение – вариант №2.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по сключване на договор за изготвяне на работни проекти /Архитектурен проект, ВиК, Вертикална планировка, Строителни конструкции, План благоустрояване, геодезия, художествено осветление, 3D-визуализация и количествени сметки – СМР/ по приложена оферта /неизменна част от решението/ в размер 9000лв. /девет хиляди лева/ без ДДС в изпълнение на т.1.

         2.Възлага на главния архитект върху така изработеното предложение по т.1 да се извършат законоустановените процедури за издаване на Разрешително за строеж.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply