РЕШЕНИЕ №529

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.12.08г. с протокол №18.

                                               

  ОТНОСНО:Актуализация на Общинския

                                                                   бюджет за 2008г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за Общинските бюджети и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

10

6

13

29

29

   Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Не приема увеличение на приходната и разходната част на Общинския бюджет за 2008г. със сумата 722 558лв.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply