РЕШЕНИЕ №469

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 17.11.08г. с протокол №15.

                                                 

ОТНОСНО:Потвърждаване на Решение №462

                                                                   30.10.08г. на ОбС – Велинград.

На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

15

8

1

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Потвърждава Решение №462/30.10.08г., прието с протокол №14 на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмета на Община Велинград.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply